Zrealizowane projekty

 • Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I
 • Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń
 • Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi
 • Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem – Psarskie.

 • Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą
 • Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły
 • Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo
 • Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto.
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
 • Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko w gminie Suchy Las II etap
 • Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne
 • Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu
 • Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II
 • Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I
 • Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie
 • Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego
 • Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina

 • Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego

 • Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu
 • Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości – na terenie Miasta i Gminy Szamotuły
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R

 • Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110
 • Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I
 • Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II
 • Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach
 • Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne
 • Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
 • Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
 • Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański
 • Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji
 • Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne
 • Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą
 • Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie
 • Wracam do pracy! - wsparcie aktywizacji kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Rokietnica
 • Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej
 • Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych
 • Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica
 • Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański
 • Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu
 • Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 • Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej
 • Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania
 • Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji
 • Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich
 • Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły poprzez budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z infrastrukturą
 • Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu
 • Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica
 • Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy Las
 • Węzeł przesiadkowy Owińska
 • Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m
 • Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego
 • Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo.

 • Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
 • e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo
 • Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap II
 • Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach
 • Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku
 • Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o.
 • Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
 • Węzeł przesiadkowy Bolechowo
 • Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem
 • Aktywni rodzice - nowy klub dziecięcy i oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż, zamieszkujących MOF Poznania
 • Węzeł przesiadkowy Czerwonak
 • Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego
 • Węzeł przesiadkowy Rokietnica
 • Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle
 • Mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie Punktu Opieki Pozytywnego Rozwoju
 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7
 • Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania
 • Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne
 • Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła
 • Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach
 • Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta
 • Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego
 • Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego
 • Centrum Kształcenia Zawodowego - kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap III
Projekty strategiczne