P9. Ochrona i modernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 5 Środowisko
Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem projektu jest ochrona i wsparcie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę, modernizację i adaptację zabytków. Projekt przyczyni się do tworzenia miejsc integracji społecznej w przestrzeni publicznej oraz poprawy atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Istotnym celem projektu jest również potrzeba wzmocnienia identyfikacji lokalnych społeczności z miejscem zamieszkania, w którym szanuje się i podkreśla walory kulturowe jako ważny i wymierny potencjał rozwoju lokalnego.
 
Działania w ramach projektu
Poprawa stanu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przebudowę, modernizację i adaptację obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 
Beneficjenci
Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.
 
Finansowanie
Całość projektu: 9,883 mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 8,4  mln EUR 
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 1,483 mln EUR.

 Rodzaj naboru
 Tryb konkursowy.