Strategia ZIT


PERSPEKTYWA UE 2021-2027


Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) dokument strategiczny przyjęty w dniu 30 czerwca br. przez Radę Metropolii został przekazany do opiniowania: Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarządowi Województwa Wielkopolskiego (IZ FEW 2021+).


W miesiącu sierpniu oba organy oficjalnie pozytywnie zaopiniowały dokument Strategii i wskazały, że jest zgodny z Umową Partnerstwa. W opiniach wskazano m.in. na możliwość finansowania Strategii ZIT ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) oraz na możliwość objęcia współfinansowaniem części projektów w ramach środków UE na poziomie krajowym (FEnIKS).

Pozytywna opinia ministerialna dla dokumentu stanowi jednocześnie identyfikację trzech pozakonkursowych projektów transportowych planowanych do realizacji w ramach Programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027).

Projekty te zostaną zrealizowane w sercu systemu transportowego obszaru metropolitalnego Poznania:

 • Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Starołęka, Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las.
 • Budowa trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu – etap II.
 • Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka – faza II (Poznań).


Dokument Strategii ZIT w MOF Poznania 2021+ określa wizję rozwoju Metropolii Poznań, na którą składa się umiejętne wykorzystanie i łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego MOF Poznania w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki, budowania efektywnej i niskoemisyjnej sfery transportu, a także zwiększenia adaptacyjności do zmian klimatu oraz kształtowania ładu przestrzennego.

Istotą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w aktualnej perspektywie UE jest realizacja projektów zintegrowanych, które łączą potencjał wielu instytucji i jednostek terytorialnych oraz przyczynią się do:

 • poprawy adaptacyjności do zmian klimatu, w tym do ochrony zasobów wodnych i poprawy bilansu wodnego;
 • optymalizacji transportu;
 • poprawy dostępności e-usług publicznych;
 • zapewnienia ujednoliconego systemu informacji przestrzennej;
 • poprawy jakości kształcenia ogólnego i zawodowego;
 • wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy;
 • poprawy dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu;
 • kompleksowego wsparcia integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców.


Dokument Strategii ZIT 2021+ został przygotowany z zachwaniem dbałości o wysoki udział społeczeństwa oraz w zgodzie z zasadami partycypacji obywatelskiej. W pierwszej połowie 2023 roku projekt dokumentu uzyskał pozytywną opinię Rady Doradczej złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych z terenu Metropolii Poznań oraz przeszedł procedurę ustawowych konsultacji społecznych a także procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pozytywne opinie stanowią kolejny krok intensyfikacji wdrażania środków w ramach ZIT w ramach perspektywy UE 2021+ i umożliwią formalne rozpoczęcie procedur wyboru projektów.

 

Załączniki:

Strategia ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027 (1.56 MB)
Załącznik nr 1 do Strategii ZIT - Lista projektow (364 KB)
Załącznik nr 2 do Strategii ZIT - Raport z konsultacji (442 KB)

Uchwała Rady Metropolii ws. przyjęcia Strategii z dnia 30.06.2023 (90 KB)

Opinia IZ FEW 2021+ Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.08.2023 (742 KB)
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.08.2023 (186 KB)


PERSPEKTYWA UE 2014-2020

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który udzielane będzie wsparcie w ramach ZIT, jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania zwana Strategią ZIT.

Samorządy terytorialne tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w oparciu o  porozumienie wszystkich jego członków, wypracowały wspólną Strategię ZIT, będącą rozwinięciem przyjętej w maju 2011 r. przez Prezydenta Miasta Poznania, Starostę Poznańskiego oraz burmistrzów i wójtów, Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.

W dokumencie Strategii ZIT dokonano diagnozy stanu istniejącego Metropolii Poznań, analizy szans i zagrożeń oraz zidentyfikowano ważniejsze problemy i wyzwania w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i organizacji transportu, gospodarki i rynku pracy oraz sektora usług społecznych.

Wzrost poziomu życia mieszkańców, podniesienie konkurencyjności gospodarczej, zwiększenie spójności przestrzennej oraz integracja terytorialna na obszarze funkcjonalnym są głównymi celami Strategii ZIT.

Strategia formułuje projekty strategiczne w zakresie rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Jest to propozycja działań, które w perspektywie 2020 r. mają zapewnić większą spójność przestrzenną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju infrastruktury, poprawy komunikacji, polepszenia usług społecznych i zdrowotnych, a w konsekwencji mają prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców całej Metropolii.

Postulowane w Strategii ZIT projekty strategiczne dotyczą następujących sfer:

 • transport i komunikacja – infrastruktura zintegrowanych węzłów przesiadkowych, integracja sieci dróg wojewódzkich, rozbudowa tras rowerowych
 • edukacja – infrastruktura placówek kształcenia zawodowego, wzmocnienie systemu kształcenia ogólnego oraz zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 • przedsiębiorczość – rozwój usług inkubatorów przedsiębiorczości
 • efektywność energetyczna – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 • ochrona zabytków
 • opieka społeczna i ochrona zdrowiausługi opieki nad dziećmi do lat 3, usługi asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, usługi profilaktyki zdrowotnej

AKTUALNA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.6.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.6 (6.1 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (307 KB)
Załącznik 3.1. Fiszki projektów komplementarnych POIiŚ (764.0 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.03.2022
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Woj. Wielkopolskiego) z dnia 17.02.2022

Ewaluacja Strategii ZIT:
Ewaluacja Strategii ZIT w MOF Poznania (10.2022)

__________________________________________________

PORZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.5.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 7/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.5 (6.2 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (1.7 MB)
Załącznik 1.1. Proponowane kryteria wyboru proj. pozakonkursowego P13 MeSIP oraz P12.2. (651.0 KB)

Załącznik 2.1. Fiszka proj. pozakonkursowego P13 MeSIP (459.0 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20.12.2019
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Woj. Wielkopolskiego) z dnia 13.12.2019

______________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.4.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 1/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.4 (5.2 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (785.0 KB)
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT (846.0 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08.03.2019
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego) z dnia 21.02.2019

__________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.3.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 12/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.3 (6.1 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (563.8 KB)
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT (879.5 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego) z dnia 14.12.2017

__________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.2.):


Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 8/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania - wersja 1.2.
Tabela zmian
Załącznik 1. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+

_____________________________________________________________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.1.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 9/2016 z dnia 19 września 2016 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania - wersja 1.1.
Tabela zmian

Załącznik 1. Proponowane kryteria wyboru projektów
UWAGA: Niniejsze kryteria stanowią jedynie propozycję kryteriów wyboru projektów opracowaną na etapie tworzenia Strategii ZIT. Aktualnie obowiązujące kryteria strategicznej oceny wniosków zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ i znajdują się na podstronie Kryteria wyboru projektów.

Załącznik 2. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT
Załącznik 3. Fiszki projektów komplementarnych POIiŚ

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+

___________________________________________________

POPRZEDNIA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 6/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania

Załącznik 1. Proponowane kryteria wyboru projektów
UWAGA: Niniejsze kryteria stanowią jedynie propozycję kryteriów wyboru projektów opracowaną na etapie tworzenia Strategii ZIT. Aktualnie obowiązujące kryteria strategicznej oceny wniosków zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ i znajdują się na podstronie Kryteria wyboru projektów.

Załącznik 2. Fiszki projektów pozakonkursowych Strategii ZIT
Załącznik 3. Fiszki projektów komplementarnych POIiŚ

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Rozwoju
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+