Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Puszczykowo
Partner:

Powiat Poznański

Okres realizacji:

marzec 2018 – grudzień 2019

Wartość projektu:

3 902 333,79 zł

Dofinansowanie UE:

3 316 983,72 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Miasto Puszczykowo. Ostatecznymi beneficjentami są mieszkańcy powiatu poznańskiego, w szczególności Miasta Puszczykowa. Realizacja projektu pozwala na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, lepsze zarządzanie energią.

Zrealizowana infrastruktura parkingowa zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej oraz Wodziczki z ulicą Wczasową, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i linii kolejowej nr 271 relacji Wrocław-Poznań. Zrealizowano także oświetlenie placu parkingu oraz zainstalowanie monitoringu lokalnego. Dodatkowo wybudowana została ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem oraz przebudowana została droga powiatowa nr 2490P.

Dodatkowym zadaniem była kampania informacyjno-promocyjna obejmująca akcje związane z promocją transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.


Efekty realizacji projektu:
  • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
  • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 46 szt.
  • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 5 szt.
  • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
  • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 26 szt.
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,75 km
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 31,50 ton CO2Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań