Węzeł przesiadkowy Rokietnica

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Rokietnica
Partner:

Powiat Poznański, ZUK ROKBUS Sp. z o.o.

Okres realizacji: marzec 2017 – wrzesień 2020
Wartość projektu:

28 827 593,52 zł

Dofinansowanie UE:

22 400 313,35 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie węzła przesiadkowego Rokietnica polegające na:

 1. budowie nowego budynku dworca kolejowego, budowie parkingów, przebudowie układu drogowego (wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim);
 2. budowie bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym (wraz z nadzorem inwestorskim);
 3. zakupie 4 szt. autobusów niskoemisyjnych;
 4. rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska (wraz z nadzorem inwestorskim);
 5. rozbudowie drogi powiatowej nr 2400 P ul. Szamotulska, odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową (wraz z nadzorem inwestorskim).

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje także przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie mobilności zrównoważonej, w szczególności transportu publicznego. Na zakres przedmiotowego projektu składa się także opracowanie studium wykonalności.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 150 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 10 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 52 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 1,26 km
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 360 osób
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 289,38 ton równoważnika CO2

Fotografie dot. rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 2400 P ul. Szamotulska (odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową) - kwiecień 2020

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Fotografie dot. budowy bazy transportowej ZUK ROKBUS w Rostworowie z zapleczem warsztatowym i socjalnymFotografie: Piotr Stasiak, Marcin Nader


Materiał filmowy nt. bazy autobusowej - POWIATOWA 17.


Fotografie z uroczystego otwarcia węzła przesiadkowego Rokietnica z dnia 31.08.2022: