Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: sierpień 2017 – grudzień 2019
Wartość projektu:

25 696 550,99 zł

Dofinansowanie UE: 16 833 695,91 zł

Zakres projektu:

 

Przedmiotem projektu jest wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU) przy ul. Jawornickiej 1 oraz budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy ul. Grunwaldzkiej 200 w Poznaniu, wchodzącego w skład CKZiU (wg. Statutu).

 

Zakres prac obejmował:

  • przeprowadzenie robót budowlanych wewnątrz budynków, mające na celu dostosowanie pomieszczeń do nowego wyposażenia
  • doposażenie poszczególnych pracowni i laboratoriów CKZIU oraz CKP w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie
  • przeprowadzenie robót budowlanych na zewnątrz budynku umożliwiające transport maszyn

 

Zakupiony sprzęt, jest wykorzystywany głównie do organizacji zajęć dla młodzieży szkolnej w ramach kształcenia zawodowego a także dla nauczycieli zawodu oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się. Zakłada się, że zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie zajęć dla wszystkich grup osób zainteresowanych edukacją mechatroniczną, odnawialnymi źródłami energii, mechaniką, elektroniką i elektryką oraz lotnictwem.

 

Realizacja projektu prowadzi do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy m.in. w zakresie ICT, nauk technicznych a także nauczania eksperymentalnego, umiejętności uczenia się oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Rozwój tych kompetencji został zapewniony uczniom poprzez zakup środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania stanowiących wyposażenie pracowni tematycznych. Kompetencje w zakresie nauk technicznych zostały zapewnione poprzez doposażenie pracowni w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektryczno- elektronicznej, chłodnictwa i klimatyzacji itd.


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 2 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 3 etaty
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 400 osób
  • Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 400 osóbFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań