Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, gmina Suchy Las

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Suchy Las

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): marzec 2019 – październik 2019
Wartość projektu:

762 572,61 zł

Dofinansowanie UE:

644 508,34 zł


Zakres projektu:


W ramach projektu powstała ścieżka rowerowa, 4 lampy solarne, 10 rowerów miejskich 4 generacji, 2 obiekty "B&R" z 20 stanowiskami postojowymi oraz kampania informacyjno-promocyjna promująca niezmotoryzowany transport indywidualny. Ścieżka rowerowa przebiega od ulicy Obornickiej do zatoki autobusowej w Złotnikach Wsi. Stanowi element szerszego układu ścieżek rowerowych w tym rejonie.

 

Projekt umożliwi zwiększenie liczby korzystających z rowerów w codziennych dojazdach, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 pochodzącej ze zmechanizowanych środków transportu co z kolei prowadzi do zmniejszenia antropopresji, spadku poziomu hałasu i wzrostu jakości życia mieszkańców. Projekt umożliwi także zwiększenie spójności i intermodlaności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów, redukcję konsumpcji energii.

 

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Suchy Las, w zakresie celu strategicznego nr 3.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z jej najbliższym otoczeniem oraz celem operacyjnym nr 3.1.2 Budowa sieci ścieżek rowerowych łączących poszczególne obszary gminy Suchy Las.Efekty realizacji projektu:

  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,78 km
  • Liczba wybudowanych obiektów B&R – 2 szt.
  • Liczba stanowiska postojowych w wybudowanych obiektach B&R – 20 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 4 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
  • Szanowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1,13 ton CO2
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań