Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Śrem
Partner:

brak

Okres realizacji:

Wartość projektu:

12 503 506,83 zł

Dofinansowanie UE:

6 516 066,93 złZakres projektu:

W ramach projektu wykonana zostanie kładka pieszo - rowerowa w ciągu nowo projektowanego szlaku pieszo - rowerowego łączącego Śrem ze Zbrudzewem oraz wzdłuż ul. Średzkiej do ronda na skrzyżowaniu DW 432 z DW 434. Początek ciągu pieszo - rowerowego znajduje się na wale przeciwpowodziowym kanału ulgi rzeki Warty, przez który projektuje się kładkę pieszo - rowerową wzdłuż istniejącego mostu.
W ramach projektu wybudowany zostanie także ciąg pieszo rowerowy po stronie wschodniej drogi gminnej na Mechlin z rozwidleniem na Zbrudzewo z przejazdem pod projektowana kładką i mostem na zachodnią stronę drogi gminnej do Zbrudzewa.

 

Ponadto planuje się działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu, które mają na celu zachęcić mieszkańców regionu, w szczególności Gminy Śrem do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej – publicznego transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego. Działania te przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie przewagi środowiskowej, czasowej i kosztowej niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej i indywidualnej  nad samochodową.
 
W ramach zadania przewiduje się również przygotowanie i zakup materiałów dot. promocji projektu – tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscu realizacji projektu.


Dane techniczne:

 • Podstawowe dane techniczne kładki: ilość przęseł: 13, ilość podpór: 14, ilość urządzeń dylatacyjnych: 14, całkowita długość obiektu: 215,15 m, szerokość całkowita obiektu: 4,30 m, kąt skosu obiektu: 90,0º.
 • Konstrukcja ciągu pieszego-rowerowego: warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość 5 cm, podsypka cementowa – piaskowa 1:4: gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubość 10 cm, grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa: gr. 10 cm.
 • Konstrukcja zjazdów: warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej: gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1;4 grubości 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem grubości 10 cm.
 • W ramach projektu wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości 2621,52 m. Projekt obejmie także budowę systemu energooszczędnego oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego. Zainstalowanych zostanie 135 nowych punktów świetlnych o mocy 40 W każdy.

Cele i oddziaływanie projektu:
 • zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń wynikających z procesów transportowych;
 • zmniejszenie poziomu emisji hałasu powstającego w procesach transportowych;
 • poprawa jakości środowiska wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska (lepszy stan powietrza, mniejsze zakwaszenie gleb), a także w wyniku możliwości wygospodarowania z oszczędności środków finansowych, które przeznaczone będą na kolejne inwestycje o charakterze prośrodowiskowym;
 • zwiększenie poziomu dostępu do infrastruktury transportowej, w szczególności do infrastruktury komunikacji rowerowej;
 • zwiększenie poziomu dostępu do infrastruktury komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami;
 • zapobieganie wykluczeniu z korzystania z systemów transportu przez  osoby ubogie;
 • zmniejszenie kosztów transportu;
 • zwiększenie poziomu atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Śrem;
 • zwiększenie integracji różnych środków transportu;
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży (w tym zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów);
 • zwiększenie komfortu podróży;
 • zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat;
 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Śrem.

Efekty realizacji projektu:
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2 621,52 km
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno -promocyjnych – 1 szt.
 • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 135 szt.Film promocyjny dot. projektu - przygotowany po realizacji w 2021 roku
Film promocyjny dot. projektu - przygotowany podczas realizacji projektu w 2020 roku
Film promocyjny dot. projektu - przygotowany przed jego realizację w 2018 roku

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań