P8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 3 Energia
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem projektu jest racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym, poprawa efektywności energetycznej oraz obniżenie tzw. niskiej emisji w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Dla osiągnięcia tego celu konieczne są działania prowadzące do zwiększenia sprawności istniejących instalacji i urządzeń, a także poprawy efektywności energetycznej budynków. W wyniku szerszego zastosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) nastąpi dywersyfikacja energetyczna, co zwiększy bezpieczeństwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także odciąży istniejące sieci przesyłowe i ograniczy straty energii związane z jej przesyłem. Równie istotne jest obniżenie tzw. niskiej emisji, która m.in. stanowi przyczynę przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i generalnie wpływa negatywnie na zdrowie ludności oraz środowisko przyrodnicze. W celu odpowiedniego przygotowania projektów termomodernizacyjnych niezbędne jest również wsparcie przygotowania audytów energetycznych dla modernizowanych budynków.

Działania w ramach projektu 
Termomodernizacja budynków publicznych: audyty energetyczne oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:
  1. ociepleniem obiektu,
  2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
  3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
  4. systemów wentylacji i klimatyzacji,
  5. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  6. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.
 
Budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest budynkiem przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
 
Beneficjenci
Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.
 
Finansowanie
Całość projektu: 18,824 mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 16,00 mln EUR 
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 2,824 mln EUR.
 
Rodzaj naboru
 Tryb konkursowy.