Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: listopad 2018 – czerwiec 2020
Wartość projektu:

5 786 988,54 zł

Dofinansowanie UE:

4 044 887,83 zł


Zakres projektu:

 

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni fotograficznej i ciemni fotograficznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu.

 

Zakres prac to m.in:

  • zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian i piwnic,
  • renowacja elewacji budynku wraz ze zszyciem pęknięć
  • wymiana okien
  • przystosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
  • budowa podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Modernizacja budynku, została zaprojektowana z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania i zastosowaniu racjonalnych usprawnień zapewniających dostosowanie oraz możliwość korzystania z infrastruktury każdemu, w tym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i niepełnosprawnym. Dzięki realizacji projektu komunikacja pomiędzy kondygnacjami budynku będzie odbywała się za pomocą podnośnika dla osób niepełnosprawnych (windy) na klatce schodowej. Została dostosowana ogólnodostępna toaleta, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.  

 

Nierozerwalnym elementem projektu było także wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie fotograf, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Wyposażenie posłuży do zajęć dla młodzieży w ramach kształcenia zawodowego i nauczycieli zawodu. Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwi prowadzenie zajęć dla wszystkich osób zainteresowanych edukacją w zawodach fotograf, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

 

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie celu projektu jakim była poprawa warunków edukacji zawodowej w ZSZ nr 6 w Poznaniu.


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 753 osób
  • Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 753 osób
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań