P12. Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości usług socjalnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu z tytułu choroby lub dysfunkcji rodziny. Polega ona na wsparciu rodzin  z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz osób z uzależnieniem i współuzależnieniem. Zadaniem projektu jest walka z wykluczeniem, która ma charakter nie tylko instytucjonalny (ośrodki pomocy społecznej), ale także przybiera postać działań bardziej aktywnych tj. praca grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z tzw. asystentami rodziny i/lub koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.
 
Działania w ramach projektu
  1. Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach    zastępczych.
  2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
  3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
 
Beneficjenci
Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:
  • jst,
  • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych  i z niepełnosprawnościami,
  • organizacje pozarządowe – wyłącznie w charakterze partnera,
  • podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie w charakterze partnera.

Finansowanie
Całość projektu: 6,316 mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 95%): 6,00 mln EUR 
(w tym EFS do 85% - 5,369 mln EUR; Budżet Państwa do 10% - 0,632 mln EUR)
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 5%): 0,316 mln EUR.
 
Rodzaj naboru
 Tryb konkursowy.