Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: grudzień 2017 – czerwiec 2019
Wartość projektu: 13 004 802,35 zł
Dofinansowanie UE:

8 835 649,60 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi na potrzeby kulturalno-społeczne. Projekt obejmował również zakup niezbędnego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Przedsięwzięcie zakładało nadanie nowych funkcjonalności synagodze obejmujących: część dla stałej wystawy muzealnej zlokalizowanej na antresoli oraz przestrzeni na parterze budynku dla wystaw czasowych i różnych wydarzeń kulturalno-społecznych, a także uruchomienie pracowni digitalizacji. Dodatkowo zmodernizowany został budynek toalet publicznych, jako zaplecze sanitarne dla obiektu. 

 

W budynku dawnej synagogi powstał nowoczesny obiekt pełniący funkcje kulturalno-wystawiennicze. Parter budynku jest wielofunkcyjny z możliwością zmian aranżacji wnętrza. W zależności od aranżacji może pełnić funkcje:

  1. sali konferenycjno-koncertowej na maks. 100 osób z wykorzystaniem krzeseł składanych, wyposażonej w ruchomy ekran, rzutnik, nagłośnienie i składany podest, siedziska,
  2. sali wystawienniczej z mobilnymi ścianami działowymi.

 

W części parteru zlokalizowana jest również szatnia. Antresola przeznaczona jest wyłącznie na cele stałej wystawy - powstała nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna wyposażona w: gabloty do przechowywania eksponatów z wystawy „Miasto i woda – historie połączone”,  interaktywną księgę multimedialną pozwalającą na przeglądanie zdigitalizowanych eksponatów i materiałów historycznych, ekran oraz kącik dla dzieci wyposażony w skrzynie, poduchy i w elementy edukacyjne.

W ramach projektu powstała pracownia digitalizacji, która pozwala na archiwizację zasobów dokumentów, druków, publikacji i pamiątek rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu.


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba zakupionych środków trwałych – 21 szt.
  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) – 10 652 odwiedzin/rok
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań