Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: grudzień 2017 – czerwiec 2019
Wartość projektu: 13 004 802,35 zł
Dofinansowanie UE:

8 835 649,60 zł


Zakres projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostosowanie budynku głównego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Synów Pułku w Owińskach do obecnych przepisów pożarowych oraz sanitarnych, remont wnętrz oraz prace konserwatorskie. Zaplanowano także zmiany funkcjonalne poszczególnych pomieszczeń oraz zakup i montaż dodatkowego wyposażenia obiektu w tym transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo - 3 kpl., specjalistycznych regałów jezdnych - 1 kpl., kurtyny przesuwnej - 1 kpl., sceny modułowej - 1 kpl. oraz wyposażenia "Muzeum tyflologicznego".

 

Realizacja projektu umożliwi powstanie i realizację nowego, wartościowego programu kulturalnego, obejmującego cztery filary:

  • Szlak Cysterski;
  • Tyfloturystyka;
  • Organizacja wydarzeń kulturalnych;
  • Edukacja kulturalna i poszerzanie czytelnictwa.

 

W głównym budynku do zwiedzania przeznaczone będą piwnice, a  na parterze: Krużganki, Mały i Duży Refektarz, "Muzeum Tyflologiczne", Gabinet Dyrektora, Biblioteka, Kapitularz (Czytelnia) oraz pomieszczenie z odkrytym stropem drewnianym.  Na I piętrze do zwiedzania przeznaczona będzie Fraternia (obecnie Sala Rewalidacji) i Mała Kaplica. Na II piętrze szlak zwiedzania zakończy się w Kaplicy (dzisiejsza Aula).


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba zakupionych środków trwałych – 21 szt.
  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) – 10 652 odwiedzin/rok
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań