Rewitalizacja willi "Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Puszczykowo

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

listopad 2017 – listopad 2018

Wartość projektu: 3 991 984,77 zł
Dofinansowanie UE:

3 393 187,05 zł


Zakres projektu:

Willa Mimoza została wybudowana w 1908 roku w stylu tyrolskim. Jeszcze przed I wojną światową na parterze budynku znajdowała się restauracja „Restaurant Kyffhäuser”, natomiast na piętrach zlokalizowany był pensjonat dla letników.

Przedmiotem projektu było odrestaurowanie zabytkowej willi „Mimoza” w Puszczykowie. Projekt uwzględniał wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytków i w maksymalnym stopniu zapewnił zachowanie historycznego charakteru obiektu: bryła budynku, forma dachu i materiał jego pokrycia, kompozycja oraz historyczny wystrój elewacji. Elementem prac była również rekonstrukcja wieżyczki na dachu budynku zgodnie z jej historycznym wyglądem. Wraz z remontem obiektu zrealizowano zmianę sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku i otwarcie przestrzeni publicznej. Rozbiórka zabudowań gospodarczych od strony zachodniej znacznie poprawiła wizerunek miejsca jako przyjaznego mieszkańcom. Od strony południowej zorganizowano ogród z bezpośrednim wejściem z budynku, który spełnia funkcję integracyjną.

Elementy projektu:

 • przebudowa willi Mimoza - roboty budowlane: branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna,
 • zakup wyposażenia m.in.: meble, sztalugi, regały,
 • zakup sprzętu do digitalizacji zasobów kulturowych i ich bezpłatnego udostępniania.


Zmodernizowany obiekt jest wykorzystywany dla zwiększenia oferty społeczno-kulturalnej na terenie Miasta Puszczykowa i całej Aglomeracji Poznańskiej, m.in.:

 • "Spotkajmy się w Mimozie” - cykl spotkań z interesującymi osobami
 • Poszerzenie oferty Akademii Seniora
 • Organizacja grup zajęć, utworzenie nowych zajęć tematycznych:
 • Organizacja biur dla potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych działających w kulturze
 • Rozwinięcie działalności kulturalnej centrum EKOINFO
 • Możliwość zamówienia, odbioru i oddania książki z Biblioteki
 • Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego: ekspozycja i udostępnianie materiałów dot. historii Puszczykowa i okolic, utworzenie Izby Pamięci Miasta Puszczykowa.
 • Pozostawienie w budynku siedziby Straży Miejskiej

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 14 410 odwiedzin/rokFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań