Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

MIASTO POZNAŃ

Partner: NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY
Okres realizacji:

styczeń 2017 – październik 2019

Wartość projektu: 13 305 160,00 zł
Dofinansowanie UE:

11 309 386,00 zł


Zakres projektu:

Projekt skierowany był do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 79 szkół, których organami prowadzącymi jest 22 samorządów z obszaru MOF Poznania. W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 miało być objętych łącznie ponad 4.000 uczniów.

 

Projekt został opracowany na podst. diagnozy odnoszącej się do potrzeb każdej z 80 szkół i odpowiadał na problemy:

 1. niskie kompetycje kluczowe przejawiające się niskimi wynikami z egzaminów,
 2. problemy w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej,
 3. niedostateczne kompetencje kadry w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przedmiotowych, rozwojowych i pracy z uczniami zdolnymi i z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
 4. niedostateczny poziom wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych.

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji zadania:

 1. KLASA z pasją, czyli wyposażenie pracowni szkolnych  
 2. UCZEŃ z pasją, czyli kompetencje kluczowe                     
 3. NAUCZANIE z pasją, czyli indywidualizacja pracy z ucz.
 4. NAUCZYCIEL z pasją, czyli wsparcie kadry pedagogicznej            
 5. Doradztwo KARIER - doradztwo z pasją               

 

Rezultatem realizacji projektu jest: doposażenie 79 szkół poprzez zakup odpowiednich pracowni i ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie szkół z zakresu doradztwa zawodowego - ośrodków kariery wg zaadoptowanego standardu SPINKA, nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 4 639 osoby
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 711 osób
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 79 szt.
 • Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 110 osób
 • Liczba nauczycieli biorących udział w studiach podyplomowych – 180 osób
 • Liczba szkół, którym wyposażono Ośrodki kariery wg. standardu SPINKA – 79 szt.
 • Liczba uczniów objętych diagnozą IPD – 998 osóbFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań