Aktywni rodzice - nowy klub dziecięcy i oddział żłobkowy szansą na aktywność zawodową dla rodziców dzieci do 3 r.ż, zamieszkujących MOF Poznania

Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

MARCIN KOZIEROWSKI ARCHITEKCI

Partner:

Sylwester Szychowiak Szychowiak & Szychowiak

- opieka dzienna nad dziećmi/Katarzyna Skrocka

Okres realizacji:

czerwiec 2017 – październik 2018

Wartość projektu: 1 021 590,41 zł
Dofinansowanie UE:

868 351,84 zł


Zakres projektu:

Celem projektu było zwiększenie poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej 37 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu MOF Poznania w okresie czerwca 2017 do października 2018.

 

Zakres projektu obejmował:

 • Utworzenie 37 nowych miejsc opieki nad dziećmi (30 w ramach klubu dziecięcego i 7 w ramach oddziału żłobkowego);
 • Realizację programu aktywizacji zawodowej dla 19 osób biernych zawodowo.

 

Grupa docelowa – 37 os. (35K/2M) w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie spełniających jednocześnie 3 kryteria:

 1. Zamieszkanie na terenie MOF Poznania;
 2. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do 3 l. (warunek przyjęcia do klubu dziecięcego/oddziału żłobkowego),
 3. Przynależność do jednej z dwóch kategorii osób:
 • osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym os. na urlopach wychowawczych),
 • osób opiekujących się dziećmi do 3 lat, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

 

Projekt przewidywał realizację następujących zadań:

 1. Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowego klubu dziecięcego/oddz. żłobkowego;
 2. Przygotowanie do uruchomienia nowego klubu dziecięcego/oddz. żłobkowego;
 3. Uruchomienie i utrzymanie klubu dziecięcego/oddziału żłobkowego przez okres 12 m-cy;
 4. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób biernych zaw.;
 5. Poradnictwo zawodowe, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo;
 6. Szkolenia/kursy zawodowe;
 7. Staże zawodowe.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 37 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 37 osób
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 16 osób
 • Liczba osób, dla których opracowano Indywidualne Plany Działania – 29 osób
 • Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie  – 29 osób
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie poradnictwa zaw. – 19 osób
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy i warsztatów aktywnego poszukiwania pracy – 11 osób
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie staży zawodowych – 11 osób
 • Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 – 8 osób
 • Liczba opiekunów objęta szkoleniem z zakresu opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 5 osoby
 • Liczba budynków na terenie MOF Poznania zaadaptowanych i wyposażonych pod kątem uruchomienia klubu dziecięcego i oddziału żłobkowego – 1 szt.Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań