Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2017 – sierpień 2018
Wartość projektu:

2 081 030,80 zł

Dofinansowanie UE:

1 768 876,18 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu przewidywano objęcie wsparciem 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,

- Zespół Szkół  w Kórniku,

- Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,

- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,

- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

 

W ramach projektu prowadzono następujące działania:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów - zajęcia dodatkowe, kursy,

- doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego - kursy, studia podyplomowe,

- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,

- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

 

Projekt stanowił jeden z 4 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy,  bazy dydaktycznej na terenie powiatu poznańskiego.


Efekty realizacji projektu:
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 5 szt.
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych kursami i szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje i kompetencje – 392 osoby
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 195 osób
  • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 212 osób
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem pozacyfrowym – 180 osób
  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 22 osoby
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 5 szt.
  • Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie – 1 szt.


Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w MosinieFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań