P2. Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu
Realizacja projektów wynika z potrzeby wzmocnienia oraz dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez inwestycje w infrastrukturę placówek kształcenia zawodowego 
i ustawicznego. Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów tych placówek. W dłuższym horyzoncie czasowym realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności rynku pracy, podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki oraz zapewnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu strategicznego P2 powinny wykazywać komplementarność z działaniami realizowanymi w ramach EFS.
 
Działania w ramach projektu
2.1. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
W ramach podprojektu planowane jest dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Poznaniu do potrzeb rynku pracy. Przewiduje się modernizację budynku Centrum oraz utworzenie nowych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący specjalistycznej dydaktyce zawodowej. Wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zakup wyposażenia jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych pracowni i laboratoriów. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowane pracownie umożliwią efektywne wykorzystanie doskonałej bazy techno-dydaktycznej oraz kształcenie na najwyższym poziomie. Oprócz tego sale dydaktyczne będą wyposażane w nowoczesny sprzęt multimedialny. Doposażenie pracowni pozwoli na nowoczesne kształcenie w zawodach technicznych poszukiwanych obecnie na rynku pracy.
 
Główne cele planowane do osiągnięcia w ramach realizacji projektu:
 1. Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU.
 2. Unowocześnienie bazy dydaktycznej.
 3. Podniesienie kompetencji pracowników, uczniów i absolwentów CKZiU.
 4. Wzrost liczby specjalistów na rynku pracy w dziedzinie mechatroniki, odnawialnych źródeł energii, mechaniki.
 5. Dostosowanie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego do istniejących potrzeb.
 6. Podniesienie stopnia zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w kształceniu
  w zawodach technicznych.
 
2.2. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu
W ramach podprojektu planowane jest dostosowanie infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego  w Swarzędzu do potrzeb kształcenia zawodowego. Przewidywane są inwestycje obejmujące modernizację istniejącego budynku, a także budowę nowego obiektu celem utworzenia nowych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący specjalistycznej techno-dydaktyce zawodowej. Wykonanie prac remontowo-budowlanych, modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku oraz dostosowanie wszystkich instalacji a także budowa nowego obiektu niezbędna jest do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych pracowni i laboratoriów. Nowy budynek ma także stanowić budynek energooszczędny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Doposażone i zmodernizowane pracownie umożliwią efektywne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i rozwiązań innowacyjnych. Oprócz tego sale dydaktyczne będą wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Doposażenie i modernizacja pracowni pozwoli na nowoczesne kształcenie w zawodach technicznych, informatycznych i logistycznych poszukiwanych na rynku pracy.
 
Główne cele planowane do osiągnięcia w ramach realizacji projektu:
 1. Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności Centrum Kształcenia Praktycznego.
 2. Unowocześnienie bazy techno-dydaktycznej.
 3. Podniesienie kompetencji pracowników, uczniów, absolwentów, mieszkańców aglomeracji poznańskiej.
 4. Wzrost liczby specjalistów na rynku pracy w dziedzinie mechatroniki, odnawialnych źródeł energii, mechaniki, elektromechaniki, informatyki, logistyki, automatyki, obróbki drewna i innych specjalistycznych dziedzin zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 5. Podniesienie stopnia dostosowywania oferty do potrzeb otoczenia, rynku pracy.
 6. Podniesienie stopnia zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych
  w kształceniu w zawodach technicznych.
 7. Wzrost efektywności procesów kształcenia placówek kształcenia zawodowego kształcących
  w zawodach technicznych.
 
2.3. Rozwój infrastruktury pozostałych placówek kształcenia zawodowego na obszarze Metropolii Poznań
W ramach podprojektu będą realizowane inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Inwestycje mogą obejmować przebudowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów szkoleniowych jak również wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny i materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowego i ustawicznemu.
 
Beneficjenci
 • Podprojekt 2.1. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Poznaniu – Miasto Poznań.
 • Podprojekt 2.2. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – Powiat Poznański.
 • Podprojekt 2.3. Rozwój infrastruktury pozostałych placówek kształcenia zawodowego na obszarze Metropolii Poznań – podmioty prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne.
 
Finansowanie
Podprojekt 2.1. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.
Całość projektu: 4,706 mln EUR, w tym:
 • dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 4,00 mln EUR,
 • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 0,706 mln EUR.
 
Podprojekt 2.2. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.
Całość projektu: 4,706 mln EUR, w tym:
 • dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 4,00 mln EUR,
 • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 0,706 mln EUR.
 
Podprojekt 2.3. Rozwój infrastruktury pozostałych placówek kształcenia zawodowego na obszarze Metropolii Poznań
Całość projektu: 8,235 mln EUR, w tym:
 •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 7,00 mln EUR 
 • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 1,235 mln EUR.

Rodzaj naboru
Podprojekt 2.1. oraz 2.2  - tryb pozakonkursowy.
Podprojekt 2.3 -  tryb konkursowy.