P4. Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby wzmocnienia oraz dostosowania kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (niezbędnych na rynku pracy) uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podniesienie liczby absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru Metropolii Poznań posiadających kompetencje w zakresie matematyki i informatyki. Podnoszeniu kompetencji uczniów będzie towarzyszyło wsparcie kadry dydaktyczno-wychowawczej szkół w zakresie wczesnej orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Realizacja działań przyczyni się do ograniczenia barier dostępu do edukacji, stworzy środowisko sprzyjające uczeniu się, co w efekcie ograniczy przedwczesne kończenie nauki i zwiększy szanse na zatrudnienie.
 
Działania w ramach projektu
4.1. "Uczeń z pasją” - Kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych
 Podprojekt zakłada następujące działania:
 1. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy: matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych oraz właściwych postaw/umiejętności (pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności).
 2. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych  
  (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) poprzez: opiekę pedagogiczno-psychologiczną (w tym pomoc opiekuńczą i zdrowotną) dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
 3. Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
  i placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży, w tym przez doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo.
 4. Wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń, dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji  
  w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami.
 5. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci
  i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach)
  w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
 
Preferowane będą projekty realizowane z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych  uczelni wyższych.
 
4.2. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Podprojekt ukierunkowany jest na podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz wzrost liczby absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru Metropolii Poznań posiadających wysokie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki i informatyki.
Podprojekt zakłada następujące działania:
 1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.
 2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych.
 3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
 5. Wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
 6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Preferowane będą projekty realizowane z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych  uczelni wyższych prowadzących studia w zakresie matematyki lub informatyki.
 
Beneficjenci 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
 
 Finansowanie
Podprojekt 4.1. "Uczeń z pasją” - Kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
Całość projektu: 3,529 mln EUR, w tym:
 •  dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 3,00 mln EUR 
 • Budżet Państwa (do 10%): 0,353 mln EUR
 • udział własny beneficjentów (co najmniej 5%):  0,177 mln EUR.
 
Podprojekt 4.2. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Całość projektu: 1,589 mln EUR, w tym:
 •  dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 1,351 mln EUR 
 • Budżet Państwa (do 10%): 0,159 mln EUR
 • udział własny beneficjentów (co najmniej 5%):  0,079 mln EUR.  
 
Rodzaj naboru
Tryb konkursowy.