Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Partner:

brak

Okres realizacji: lipiec 2017 – listopad 2019
Wartość projektu:

9 024 318,36 zł

Dofinansowanie UE:

7 049 278,45 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szpitalnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w skład którego wchodzą trzy budynki:

 • Bud. Łóżkowy,
 • Bud. Diagnostyczny,
 • Rotunda – Bud. Poradni Specjalistycznych


Budynki są połączone bezpośrednio łącznikami począwszy od piwnic do drugiego piętra (w ramach 4 kondygnacji), jednocześnie są podłączone do jednego węzła cieplnego - w ten sposób stanowią jedną całość technicznie i komunikacyjnie. Również stanowią jedną całość funkcjonalną z uwagi na korzystanie przez pracowników i pacjentów z różnych funkcji w różnych budynkach.


Zakres termomodernizacji ww. budynków szpitalnych objął:

 1. ocieplenie stropodachów wentylowanych i niewentylowanych
 2. ocieplenie ścian zewnętrznych,
 3. wymianę niewymienionych dotąd okien i drzwi na nowe, szczelne o niższym współczynniku przenikania ciepła,
 4. kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na: wymianie grzejników na nowe płytowe, wymianie rur, montażu zaworów termostatycznych, grzejnikowych powrotnych, regulacyjnych podpionowych,
 5. montaż kolektorów słonecznych wraz z wyposażeniem (pompy, zasobniki, armatura, przewody).


Zmiany w stosunku do stanu istniejącego są przede wszystkich w parametrach energetycznych zespołu budynków i oszczędnościach z tym związanych oraz zmianie fasady budynku (po ociepleniu), kształtu grzejników. Istniejący obiekt jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 24 016,58 m2
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 8 763,29 GJ/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 808,85 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 3 164 530,00 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 8 763,30 GJ/rok


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań