Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Powiat Śremski, Gmina Oborniki,
Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji: kwiecień 2017 – marzec 2020
Wartość projektu:

8 861 173,64 zł

Dofinansowanie UE:

7 531 997,59 zł


Zakres projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów z 23 szkół biorących udział w projekcie (19 z terenu Miasta Poznania, 3 z powiatu śremskiego, 1 z gminy Oborniki), w szczególności poprzez: udział 1 140 uczniów w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie 23 szkół zawodowych, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację działań na rzecz rozwoju kształcenia dualnego, modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, organizację staży i praktyk zawodowych oraz innych form kształcenia,
 • podniesienie jakości i poprawa warunków kształcenia zawodowego w szkołach objętych wsparciem poprzez wyposażenie/doposażenie 23 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia wzawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wzrost świadomości i wiedzy uczniów na temat dokonywania bardziej świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych poprzez realizację działań w zakresie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie 23 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie oraz opracowanie Indywidualnych Planów Karier dla uczniów,
 • rozwój kształcenia dualnego poprzez zbudowanie trwałych relacji między szkołami a firmami.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Przedmiot projektu oraz rezultaty:

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów:

 • Identyfikacja wymagań pracodawców - opis wymagań stanowisk pracy dla 54 zawodów szkolnych
 • Rekomendacje dot. dostosowania  programów nauczania do lokalnego rynku pracy
 • Staże/praktyk zaw. dla 1113 uczniów z 23 szkół w firmach
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 585 uczniów
2. Doposażenie pracowni
 • Doposażenie 23 szkół i przeszkolenie nauczycieli z obsługi sprzętu
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli/instruktorów:
 • Sfinansowanie studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczycieli
 • Przeprowadzenie szkoleń dla 96 nauczycieli/instruktorów z 23 szkół
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów:
 • Programy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników i szkół branżowych I stopnia
 • Standardy doradztwa zawodowego dla techników i szkół branżowych I stopnia
 • Poradnik z rekomendacjami dla nauczycieli - doradców zaw. - wykorzystanie zasobów z Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w pracy z uczniami
 • Zestaw 3 poradników dla nauczycieli, uczniów i rodzica z DEZ ukierunkowanych na opracowanie Indywidualnych Planów Kariery z uczniami w technikach i ZSZ.
 • Doposażenie 23 „SPin(e)K” w 23 szkołach
 • Koncepcja narzędzia informatycznego dla nauczycieli-doradców zaw.
 • Sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych - kwalifikacje doradcy zaw.
 • Cykl szkoleń dla nauczycieli - doradców zaw.
 • Organizacja dla 1104 uczniów z 23 szkół zajęć dodatkowych z doradztwa zaw. (z opracowaniem Indywidualnych Planów Karier)
 • Powołanie Młodzieżowego Forum - wymiana praktyk z doradztwa zaw.

 

Projekt został przygotowany na podstawie diagnozy szkół z obszaru MOF, w wyniku której wsparciem objęto następujące 23 szkoły według nazw po wdrożeniu reformy oświatowej:

 1. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 Poznaniu,
 2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,
 4. Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu,
 5. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Poznaniu,
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu,
 7. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu,
 8. Technikum Ekonomiczno-Handlowe im. 28 Czerwca ’56 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56,
 9. Technikum Komunikacji w Zespole Komunikacji im. Hipolita Cegielskiegow Poznaniu,
 10. Technikum Nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,
 11. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu,
 12. Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu,
 13. Technikum Odzieżowo-Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu
 14. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
 15. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu,
 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu,
 17. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu,
 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,
 19. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu,
 20. Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie,
 21. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie,
 22. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie,
 23. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

 

Efekty realizacji projektu (planowane):
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 1113 osób
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w dodatkowych zajęciach z doradztwa zawodowego – 1104 osób
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 128 osoby
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 23 szt.Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań