Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: wrzesień 2017 – czerwiec 2019
Wartość projektu:

1 982 420,40 zł

Dofinansowanie UE:

1 685 057,34 zł


Zakres projektu:

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli.

 

Grupę docelową stanowią:

 • uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
 • uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
 • osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
 • osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
 • kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu - 20 osób.

 

Przykładowe zagadnienia szkoleniowe i obszary kwalifikacji: programista operator CNC, automatyka procesów, programowanie informatyczne CISCO, Odnawialne Źródła Energi, mechatronika pojazdowa, AutoCAD, projektowanie i druk 3D, napędy hybrydowe, uprawnienia spawacza.

 

Projekt stanowi jeden z 4 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy,  bazy dydaktycznej na terenie powiatu poznańskiego.

 

Projekt stanowi kompleksowe podejście do rozwiązywania problemu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Jest on częścią całościowego planu wzmocnienia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Poznańskim, obejmującego cztery powiązane ze sobą projekty:

 • budowę i wyposażenie CKP w Swarzędzu - jednego z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju - projekt w ramach Poddziałanie 9.3.4, Priorytet 2.2 Strategii ZIT;
 • doposażenie 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (w tym również nowe CKP w Swarzędzu) - Poddziałanie 9.3.4, Priorytet 2.3 ZIT;
 • nabywanie dodatkowych i zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy kompetencji i kwalifikacji przez uczniów oraz kadrę dydaktyczną - Poddziałanie 8.3.4, Priorytet 3.1 ZIT;
 • oraz przedmiotowy projekty w ramach nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych przez osoby dorosłe i kadrę dydaktyczną - Poddziałanie 8.3.4, Priorytet 3.1 ZIT.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie – 1 szt.
 • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 700 osób
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 380 osób
 • Liczba osób niepełnosprawnych, objętych wsparciem w projekcie – 10 osób
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 18 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 648 osób
 • Liczba osób niepełnosprawnych, które podniosły swoje kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w projekcie – 8 osób
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki – 235 osób

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Fotografie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu