Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: sierpień 2016 – czerwiec 2019
Wartość projektu: 10 473 241,05 zł
Dofinansowanie UE:

8 539 985,55 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na rewitalizacji i przystosowaniu zabytkowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. W wyniku realizacji projektu nastąpiło wprowadzenie do istniejących wnętrz budynków nowych przestrzeni, które dostosowano do różnych funkcji służących prowadzeniu działalności kulturalnej (koncerty muzyczne, wernisaże tematyczne, spotkania literackie, przeglądy teatralne., imprezy taneczne, warsztaty artystyczno-sportowe oraz imprezy okolicznościowe).

 

Zakres prac budowlanych:

 • przebudowa istniejących budynków
 • rozbiórka obiektów technicznych i wtórnych zabudów na terenie oraz w obiektach
 • remont budynków z przywróceniem historycznego detalu architekt.
 • wymiana posadzek nawierzchni utwardzonych wraz z wykonaniem nowych utwardzeń
 • wykonanie ogrodzenia terenu wraz z elementami automatyki bramy, furtki oraz dozoru
 • budowa nowego obiektu technicznego znajdującego się w skarpie
 • wykonanie nowych schodów terenowych
 • wykonanie placu zabaw wraz z instalacją urządzeń
 • zagospodarowanie terenów zielonych; w tym nasadzenia roślinne
 • przebudowa instalacji wod.-kan., elektroenerg., teletechn. na terenie działki
 • rewitalizacja obiektów małej architektury na terenie działki takich jak rzeźby, fontanny
 • wykonanie fontanny wraz z technologią oraz podłączeniami zgodnie z koncepcją oraz wytycznymi MKZ
 • wykonanie oraz instalowanie wodotrysków
 • wykonanie boisk do piłki siatkowej plażowej
 • przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej
 • wykonanie instalacji oświetlenia oraz monitoringu wraz z rozdzielnią i sterowaniem znajdującym się w wydzielonym pomieszczeniu
 • renowacja rzeźb oraz elementów rzeźbiarskich, kamieniarskich oraz snycerki
 • uporządkowanie terenu z gruzu, złomu i nieczystości i ich utylizacja

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Liczba zakupionych środków trwałych – 4 szt.
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 4 500 odwiedzin/rok
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań