Węzeł przesiadkowy Bolechowo

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Czerwonak
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

listopad 2017 – listopad 2019

Wartość projektu:

4 834 165,83 zł

Dofinansowanie UE:

3 925 218,14 złZakres projektu:
Projekt "Węzeł przesiadkowy Bolechowo" zawierał zadania:

 1. Budowa parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz modernizacja ulicy Kolejowej
 2. Budowa ścieki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej
 3. Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego

Efekty realizacji projektu:
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 63 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 18 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,03 km
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 2 szt.
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 107,03 ton równoważnika CO2
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 0,42 km

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań