Mama w pracy - aktywizacja zawodowa osób po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie Punktu Opieki Pozytywnego Rozwoju

Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

IGD CONSULTING SP Z O.O.

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

marzec 2017 – sierpień 2018

Wartość projektu: 1 116 577,10 zł
Dofinansowanie UE:

949 090,53 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było utworzenie 40 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 na terenie miasta Poznania.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  1. Przygotowanie do utworzenia 40 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Punkcie Dziennej Opieki Pozytywnego Rozwoju ul. Umultowska 13, Poznań.
  2. Aktywizacja zawodowa 20 osób pozostających bez pracy ze względu na konieczność opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie MOF Poznania.
  3. Funkcjonowanie Punktu Dziennej Opieki Pozytywnego Rozwoju na ul. Umultowskiej 13 w Poznaniu.

Efekty realizacji projektu:

  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 40 szt.
  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 40 osób
  • Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 – 20 osób
  • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 10 osób
  • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 10 osób
  • Liczba osób objętych formami aktywizacji zawodowej – 20 osóbFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań