Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2021
Wartość projektu:

587 562,50 zł

Dofinansowanie UE:

499 428,12 zł


Zakres projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej oraz podniesieniu kwalifikacji 2 nauczycielek i 2 nauczycieli a także wsparcie 72 uczniów, w tym 44 uczennic z w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

 

Grupę docelową stanowią:

 • uczniowie Technikum logistycznego
 • uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych
 • uczniowie Technikum informatycznego
 • uczniowie Technikum hotelarskiego
 • nauczyciele zawodu.

 

Zakres projektu stanowi:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu j. angielski w biznesie,
 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu gastronomii,
 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi klienta hotelowego,
 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki,
 • kursy zewnętrzna dla uczniów z zakresu obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, C1, obsługi pakietów biurowych,
 • praktyki i staże zawodowe,
 • studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodu,
 • wyposażenie pracowni gastronomicznej, logistycznej i językowej.

 

Projekt stanowi jeden z 2 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy,  bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Bolechowie.


Efekty realizacji projektu:
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 4 szt.
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 2 szt.
 • Liczba uczniów objętych wsparcie m doradcy zawodowego – 72 osoby
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 42 osoby
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 4 osoby


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań