Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji

Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Tarnowo Podgórne

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: marzec 2015 – grudzień 2017
Wartość projektu:

12 534 929,36 zł

Dofinansowanie UE:

6 164 362,90 zł


Zakres projektu:

Projekt rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach zakładał adaptację pałacu klasycystycznego wpisanego do rejestru zabytków wraz z zagospodarowaniem terenu na cele Samorządowej Szkoły Muzycznej i jednostki organizacyjnej gminy „Pałac Jankowice”.

 

W ramach projektu adaptacji obiektu zrealizowano następujące działania:

 • sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac,
 • nadzór konserwatorski i inspektor nadzoru,
 • przeprowadzenie robót budowlano-konserwatorskich w Pałacu,
 • zagospodarowanie terenu,
 • prace elektryczne,
 • oświetlenie terenu,
 • instalacje (wod.-kan., c.o., sanitarne, wentylacja),
 • prace z zakresu akustyki,
 • fontanna (technologia f. i prace budowlane),
 • prace z branży teletechnicznej-nagłośnienie terenu,
 • zakup sprzętu i wyposażenia,
 • wykonanie systemu oznakowania obiektu i obszaru wokół Pałacu,
 • digitalizacja i udostępnianie cyfrowe zasobów kulturowych,
 • promocja projektu.


Realizacja projektu umożliwiła poprawę stanu technicznego i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynęła na ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez stworzenie unikalnego miejsca o kluczowym znaczeniu dla integracji społecznej oraz dla rozwoju oferty turystycznej i kulturalnej.

Budynek objęty projektem został podzielony na strefy funkcjonalne:

 • kulturalna (Pałac Jankowice),
 • społeczno-integracyjna (Tarnowskie Centrum Senioralne),
 • edukacji artystycznej (Pałac Jankowice i Samorządowa Szkoła Muzyczna),
 • ogólnodostępna (garderoba, sanitariaty),
 • rekreacyjna,
 • sakralna (kaplica),
 • turystyczna (hol, sala Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sala Tarnowskiego Centrum Senioralnego, kaplica),
 • gastronomiczna (kawiarnia wynajmowana przez podmiot zewnętrzny),
 • techniczna,
 • administracyjna.

Ciekawostki:

 • Realizacja projektu zaktywizowała społeczność lokalną i umożliwiła rozwijanie na terenie pałacu wielu inicjatyw społecznych, edukacyjnych i artystycznych. W obiekcie funkcjonuje Samorządowa Szkoła Muzyczna oraz Tarnowskie Centrum Senioralne wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W pałacu odbywają się zajęcia i warsztaty senioralne m.in. w ramach projektu „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” (dofinansowanego ze środków WRPO 2014+).
 • Budynek objęty projektem stanowi pałac klasycystyczny (pierwotnie w stylu pałacu-willi) reprezentujący nurt klasycyzmu romantycznego, zbudowany po roku 1803 dla Wawrzyńca Engeströma i jego żony Rozalii z Chłapowskich przez berlińskiego architekta Dawida Gilly'ego lub jego pracownię.
 • Pałac objęty projektem sąsiaduje z wyjątkowym terenem zielonym. Tutejszy park ma 18,5 hektara, na których rosną liczne okazy starodrzewu, wśród których jest wiele pomników przyrody. W centrum parku znajduje się staw z czterema wyspami. Przestrzenie parkowe zachęcają do organizowania imprez plenerowych, pikników, zlotów czy rajdów. Park zaprasza zarówno osoby aktywne (można tu biegać, poćwiczyć na siłowni zewnętrznej), jak i osoby szukające spokoju na parkowych ławkach i stanowiskach piknikowych. Dla dzieci przygotowano obszerny plac zabaw „pod palmami” i park linowy typu „tyrolka”.


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Liczba zakupionych środków trwałych – 18 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 4 EPC.
 • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 8 515 osób/rok.
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne  – 8 515 odwiedzin/rok.


Fototgrafie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań