Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

brak

Okres realizacji: marzec 2017 – grudzień 2019
Wartość projektu:

25 390 510,65 zł

Dofinansowanie UE:

12 700 062,55 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 8 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania:

 • SP nr 61 (ul. Szczepankowo 72a),
 • SP nr 2 (os. Jagiellońskie 128),
 • Szkoły Podstawowej nr 20 (os. Rzeczpospolitej 44),
 • Zespołu Szkół Mechanicznych (ul. Świerkowa 8),
 • Szkoły Podstawowej nr 70 (ul. Piękna 37),
 • Zespół Szkół nr 2 - SP nr 95 (ul. Hangarowa 14),
 • Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 (ul. Nieszawska 21),
 • Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Inowrocławska 19).

W ramach projektu zrealizowano termomodernizację obiektów oświatowych m.in. poprzez inwestycje w: izolację ścian zewnętrznych, podłóg i stropodachów warstwą wełny mineralnej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizację instalacji c.o., wymianę kotłowni.

Projekt obejmował kompleks prace związane z termomodernizacją szkół, w tym m.in: demontaż starych elementów, ocieplenie przegród zewnętrznych (w tym stropów, ścian, stropodachów i dachów), ocieplenie podłogi przy gruncie, modernizację i usprawnienie wentylacji naturalnej pomieszczeń, instalację/modernizacje wentylacji mechanicznej, z wysokosprawnym odzyskiem ciepła (i w przypadku ZSM im. KEN – pompą ciepła), wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne kotły gazowe.

Ponadto wymianie podlegało także oświetlenie wewnętrzne w 6 obiektach, instalacja grzewcza, instalacja ciepłej wody użytkowej i wentylacja z wysokosprawnym odzyskiem ciepła oraz z pompą ciepła.

W skład kosztów kwalifikowalnych weszły również koszty nadzoru inwestorskiego i promocji projektu. Dodatkowo, w ramach kosztów niekwalifikowalnych, inwestycja objęła zagospodarowanie terenu wokół budynków (m.in. przebudowa zjazdów i dróg wewnętrznych, budowę wiaty na odpady stałe).


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 8 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 287,54 MWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 17 122,26 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 287,54 MWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 425,83 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 6 425 357,00 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 18 157,41 GJ/rok
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań