Wracam do pracy! - wsparcie aktywizacji kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w Gminie Rokietnica

Poddziałanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

GRUPA KAMRAD RADOSŁAW SOSZYŃSKI

Partner:

Project Hub sp. z o.o.

Okres realizacji:

czerwiec 2017 – wrzesień 2018

Wartość projektu: 478 328,69 zł
Dofinansowanie UE:

406 579,38 zł


Zakres projektu:

Grupę docelową projektu stanowiło 20 kobiet zamieszkujących/pracujących w Gminie Rokietnica - osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:

 • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3
 • osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę,
 • osób zatrudnionych na czas określony,
 • pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.  

 

W projekcie założono następujące działania:

 1. Utworzenie nowych 20 miejsc opieki do lat 3 w żłobku Myszki Miki w Rokietnicy (dla dzieci 20 kobiet), w tym zakup pomocy dydaktycznych dla żłobka.
 2. Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy.
 3. Aktywizacja zawodowa 10 kobiet pozostających bez zatrudnienia.

Efekty realizacji projektu:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 szt.
 • Liczba dzieci objętych opieką w żłobku – 20 osób
 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20 osób
 • Liczba kobiet objętych wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej – 10 osób
 • Liczba kobiet, które ukończyły staże – 5 osób
 • Liczba kobiet, które ukończyły szkolenia – 10 osób
 • Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 – 10 osób
 • Liczba ukończonych godzin doradztwa grupowego – 6 godzin
 • Liczba ukończonych godzin doradztwa indywidualnego – 40 godzin
 • Liczba wyposażonych kuchni i łazienek – 1 szt.
 • Liczba wyposażonych placów zabaw – 1 szt.
 • Liczba wyposażonych sali i szatni – 1 szt.


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań