P11. Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy
Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gmin na obszarze objętym ZIT, poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy jako grupy narażonej w większym stopniu na bezrobocie i problemy godzenia życia zawodowego i prywatnego poprzez tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.
 
Działania w ramach projektu
Finansowanie będzie obejmowało następujące działania:
  1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
  2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie,
  4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3),
  5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
 
Beneficjenci
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
 
Finansowanie
Całość projektu: 4,706 mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 4,00 mln EUR 
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 0,706 mln EUR.

 Rodzaj naboru
 Tryb konkursowy.