P10. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i wydłużenie okresu aktywności zawodowej mieszkańców Metropolii Poznań. Systematycznie prowadzone działania profilaktyczne, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym z powodu ryzyka zachorowania, pozwoli na aktywne  i zdrowe starzenie się mieszkańców regionu, zaś  poprawa dostępności do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej zapobiegnie przedwczesnemu wykluczeniu z rynku pracy.
 
Działania w ramach projektu
 Przewiduje się przeprowadzenie działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej w tym uzupełniająco edukacji zdrowotnej, w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej. Zakres i zasięg planowanych działań wynikać będzie ze zidentyfikowanej na poziomie regionu sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wykazywać będzie zbieżność z zapisami regionalnych map potrzeb zdrowotnych lub innych dokumentów określających wymagania warunkowości ex ante dla wydatkowania środków w obszarze ochrony zdrowia.
 
Beneficjenci
  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 
Finansowanie
Całość projektu: 4,422 mln EUR, w tym:
  •  dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 95%): 4,20 mln EUR 
(w tym EFS do 85% - 3,758 mln EUR; Budżet Państwa do 10% - 0,442 mln EUR),
  • udział własny beneficjentów (co najmniej 5%) : 0,222 mln EUR.

 Rodzaj naboru
 Tryb konkursowy.