Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Tarnowo Podgórne

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): marzec 2017 – maj 2019
Wartość projektu:

7 933 658,55 zł

Dofinansowanie UE:

2 938 436,91 zł


Zakres projektu:

Projekt składał się z następujących komponentów, pozwalających na stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej w gm. Tarnowo Podgórne, skorelowanego z systemem węzłów przesiadkowych B&R, pozwalającego na zmniejszenie emisji CO2 dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego zamiast samochodowego w codziennych dojazdach na terenie gminy:

  1. Budowa 4 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 4085 m w Jankowicach, Lusówku i Przeźmierowie, zapewniających zamknięcie ciągu rowerowego o brakujące elementy, zapewniające dostęp do centrów przesiadkowych z obszarów mieszkaniowych zlokalizowanych w ich sąsiedztwie.
  2. Utworzenie 2 zintegrowanych centrów przesiadkowych B&R. Postawione zostały zadaszone wiaty przystankowe - każda dla ok 20 osób oczekujących na autobus, wraz punktami parkowania rowerów B&R z zadaszonymi wiatami dla 30 rowerów. W obrębie centrów zamontowane zostały 2 tablice informacji pasażerskiej, za pomocą których pasażerowie uzyskają informacje o rozkładzie jazdy oraz bieżących komunikatach.
  3. Kampania promująca transport publiczny i rowerowy, zachęcająca do częstszego wybierania transportu zbiorowego i rowerowego zamiast samochodu, jako podstawowego środka przemieszczania się w obrębie gminy. Zrealizowano szereg zróżnicowanych działań prom. od spotkań i zajęć edukacyjnych dla dzieci przez materiały informacyjne i artykuły, po eko-rajd rowerowy.

 

Zlokalizowane w pobliżu powstałych w ramach projektu ścieżek rowerowych centra przesiadkowe przyczyniają się do integracji różnych form transportu, w szczególności rowerowego i zbiorowego transportu publicznego. Stworzenie spójnego systemu tras rowerowych na terenie gminy przyczyni się też do częstszego wybierania roweru zamiast samochodu w codziennych dojazdach do pracy, szkoły czy obiektów użyteczności publicznej.


Efekty realizacji projektu:

  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 4,08 km
  • Liczba wybudowanych obiektów B&R – 2 szt.
  • Liczba stanowiska postojowych w wybudowanych obiektach B&R – 30 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 11 szt.
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
  • Szanowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2,62 ton CO2Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań