P1. Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 3 Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)

Cel projektu

Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawy funkcjonowania transportu publicznego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Jego celem jest zmniejszenie emisji CO2 dzięki lepszej integracji różnych form przemieszczania się na obszarze funkcjonalnym. Szczególną rolę w tym względzie odgrywać będzie Poznańska Kolej Metropolitalna, jako niskoemisyjna forma transportu stanowiąca alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego na linii Poznań – obszary podmiejskie. Stworzenie sprawnego systemu transportu zbiorowego, integrującego transport szynowy (kolejowy i tramwajowy) skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Kluczową częścią projektu jest budowa punktów przesiadkowych, które będą integrować różne formy transportu indywidualnego z komunikacją kolejową i tramwajową.  Realizowane będą działania zwiększające liczbę miejsc parkingowych w obiektach P&R, poprawiające dostępność komunikacji publicznej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania oraz skracające czas dojazdu komunikacją publiczną do pracy, szkół i placówek usługowych w tym obszarze. Będą one sprzyjać zmianie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Metropolii Poznań, w tym rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu zbiorowego wybieranego jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Realizacja projektu wpłynie na redukcję zatłoczenia komunikacyjnego, szczególnie w mieście Poznaniu, co przełoży się także na poprawę stanu środowiska przyrodniczego.
 
Działania w ramach projektu
Głównym działaniem w ramach Projektu PKM będzie budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
 
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjna lub siecią.
 

W ramach Projektu możliwe jest dofinansowanie kosztów tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy istniejących stacjach i przystankach kolejowych położonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania a także przykluczowych z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – węzłach systemu transportowego Miasta Poznania, integrujących istniejącą i planowaną sieć tramwajową z zewnętrzną komunikacją publiczną i indywidualną w sposób zapewniający sprawny dostęp do Poznania jako rdzenia Metropolii. W gminach pozbawionych funkcjonującej komunikacji kolejowej węzły przesiadkowe mogą być tworzone przy istniejących przystankach komunikacji autobusowej, dowożącej pasażerów do trakcji kolejowej lub tramwajowej. Ponadto w ramach projektu mogą być także realizowane węzły przesiadkowe położone przy wodnych liniach komunikacyjnych.

 
W ramach Projektu mogą być realizowane inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych polegające w szczególności na:
 1. budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść (w tym podziemnych przejść dla pasażerów z peronów do ZWP) i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych,
 2. budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji  innych elementów infrastruktury służących poprawie jakości obsługi i zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów ZWP, w tym peronów dla autobusów, pętli autobusowych, wiat przystankowych, zatok autobusowych, oświetlenia miejsc obsługi podróżnych,
 3. budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg
  z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
 4. budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego,
 5. budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (w tym systemów oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne),
 6. budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz
  z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli
  i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych,
 7. zakupie niskoemisyjnych autobusów służących do dowożenia pasażerów do ZWP,
 8. budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji zapleczy technicznych do obsługi autobusów – wyłącznie w połączeniu z inwestycją opisaną w pkt. 7,
 9. inwestycjach związanych z  uruchomieniem w obrębie oddziaływania ZWP towarzyszących usług transportowych (np. wypożyczalnia samochodów elektrycznych, stacje rowerów publicznych/miejskich),
 10. działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako dodatkowy element projektu inwestycyjnego).
 

Wskazane w punkcie pierwszym i trzecim drogi i elementy infrastruktury drogowej mogą być realizowane wyłącznie jako mniejszość w projekcie kompleksowym oraz w celu m.in. ograniczenia ruchu samochodowego w MOF Poznania.

W ramach przedmiotowego typu projektu I realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-9 (przy czym pkt. 8 jest możliwy do realizacji wyłącznie w połączeniu z pkt. 7 i to połączenie nie jest traktowane jako 2 elementy) oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 10. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych powyżej rodzajów projektów.

 

Preferowanym kierunkiem działania będzie budowa/rozbudowa elementów infrastruktury tworzących węzły przesiadkowe integrujące różne formy transportu (autobusowy, samochodowy, wodny, rowerowy, ruch pieszy) z komunikacją szynową (kolejową i/lub tramwajową). W ramach tych węzłów będą projektowane nowoczesne systemy parkingowe i postojowe, w tym parkingi typu P&R.

Powstanie punktów przesiadkowych poprawi integralność obszaru metropolitalnego, szczególnie w relacjach z Poznaniem oraz zachęci mieszkańców obszaru do rezygnacji z indywidualnych form transportu na rzecz niskoemisyjnego transportu zbiorowego, co istotnie zmniejszy liczbę samochodów osobowych wykorzystywanych do codziennych dojazdów do miasta, a tym samym ograniczy emisję spalin na obszarze Metropolii.

 
W ramach projektu P1 będzie realizowany projekt pt. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20" dofinansowany w trybie pozakonkursowym. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Miasta Poznania z Powiatem Poznańskim i Gminą Komorniki, liderem projektu będzie miasto Poznań.
 
Beneficjenci
Jst, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania.
 
Finansowanie
Całość projektu: 127,059 mln EUR, w tym:
 •  dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 108,00 mln EUR 
 • udział własny beneficjentów (co najmniej 15%): 19,059 mln EUR.
 
Rodzaj naboru
Tryb konkursowy.
Projekt pt. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” - tryb pozakonkursowy.