Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z. o. o.

Okres realizacji:

październik 2017 – wrzesień 2020

Wartość projektu:

153 753 113,73 zł

Dofinansowanie UE:

106 611 085,01 zł


Zakres projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Projekt zakłada dwa główne elementy:

 • Część infrastrukturalna polegająca na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego, co obejmuje między innymi przebudowę oraz budowę infrastruktury torowo-sieciowej z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego w tym ścieżek dla rowerów, parkingu typu B&R oraz zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego;
 • Zakup 15 szt. autobusów elektrycznych - realizowane przez MPK Poznań


W ramach inwestycji, planuje się między innymi:

 1. Rozbudowę skrzyżowania rondo Rataje w zakresie dobudowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających;
 2. Przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z ulicami przyległymi: (a) Ludwika Zamenhoffa - marsz. J. Piłsudskiego (w tym budowę pasa dedykowanego dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Zamenhofa w ul. Piłsudskiego); (b) Ludwika Zamenhoffa – Wioślarska (w tym budowę dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Zamenhofa w ul. Wioślarską); (c) Jana Pawła II - Kórnicka; (d) Jana Pawła II – św. Rocha; (e) Bolesława Krzywoustego – Serafitek; (f) Bolesława Krzywoustego – Juracka (w tym budowę dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Krzywoustego w ul. Juracka).
 3. Przebudowę i budowę uzbrojenia podziemnego;
 4. Wymianę nawierzchni jezdni;
 5. Przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych;
 6. Przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi;
 7. Przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic;
 8. Modernizację Dworca autobusowego na rondzie Rataje.

Efekty realizacji projektu:
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 25 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 15 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 1 650 osób
 • Długość wyznaczonych buspasów – 0,37 km
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 3 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,89 km
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 124,61 ton równoważnika CO2

Strona internetowa poświęcona inwestycji: www.nowe-rataje.pl


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań