Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne

Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Suchy Las

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji:

kwiecień 2017 – kwiecień 2019

Wartość projektu: 5 015 670,26 zł
Dofinansowanie UE:

1 380 814,02 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było wykonanie adaptacji wraz z niezbędną rozbudową historycznego budynku znajdującego się w Chludowie na rzecz stworzenia ośrodka kulturalnej działalności.  Projekt objął działania przyczyniające się do zachowania cennych dóbr materialnych - architektonicznych właściwych dla regionu, które stanowią ważny potencjał rozwojowy obszaru Gminy i całego obszaru funkcjonalnego Poznania. Projekt ten, stanowi również ważny element identyfikacji lokalnej i ponadlokalnej społeczności z miejscem zamieszkania i przebywania, w którym dba się o walory kulturowe.

 

Odbiorcami projektu są osoby bezpośrednio związane z  obiektem, osoby starsze, uczniowie, jak również osoby - turyści, zwiedzający korzystający z oferty prezentowanej przez obiekt. Z uwagi na globalną konieczność utrwalania społecznej tożsamości, identyfikacji kulturowej odbiorcą będzie całe społeczeństwo regionu Wielkopolski, jak również mieszkańcy gmin partnerskich Gminy Suchy Las.

 

Projekt objął rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, tak aby mógł on na powrót aktywnie funkcjonować w społecznej tkance. Dodatkowo, projekt uwzględnia aspekty dbałości o środowisko poprzez planowane zastosowanie OZE.

 

W zakres prac weszło:

  • wykonanie dokumentacji projektowej
  • roboty rozbiórkowe i remontowe
  • roboty wykończeniowe
  • roboty instalacyjne
  • roboty w zakresie nawierzchni
  • montaż instalacji OZE (wentylacja grawitacyjna z odzyskiem ciepła)

 

Dodatkowym aspektem Projektu było podjęcie działań informacyjnych w ramach promocji projektu, co w założeniu miało przyczynić się do podniesienia społecznej świadomości nt. konieczności działań chroniących kulturę i historię regionu, dbałości o środowisko naturalne oraz zasad funkcjonowania UE. Efektem rzeczowym projektu jest adoptowany zabytkowy budynek.


Efekty realizacji projektu:

  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.
  • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 10 000 odwiedzin/rok

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań