Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: luty 2018 – grudzień 2019
Wartość projektu:

16 180 654,81 zł

Dofinansowanie UE:

4 056 446,10 zł


Zakres projektu:

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, dla której organizatorem jest Powiat Poznański.

Szczegółowy zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę istniejącego budynku szkoły oraz jego rozbudowę o część dydaktyczną z salą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszty dot. części powierzchni będącej przedmiotem projektu, m.in. magazyny, część administracyjna, sala sportowa czy biblioteka należą do kosztów niekwalifikowalnych (61,36% powierzchni całkowitej). W rozbudowanej części budynku zlokalizowane zostaną 4 sale dydaktyczne (2 pracownie językowe i 2 pracownie komputerowe), pracownia gastronomiczna, szatnie, pomieszczenia administracyjne, sala sportowa wraz z zapleczem, pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. W istniejącym budynku po modernizacji zostanie 6 sal dydaktycznych, pomieszczenie sanitarne, biurowe oraz pracownia hotelarska. Przebudowa istniejącego budynku, jak i rozbudowa o nową część zostały zaprojektowane z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania i przy zastosowaniu racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwość korzystania z infrastruktury każdemu, w tym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i niepełnosprawnym.

Powstaną następujące pracownie:
-pracownia gastronomiczna,
-pracownia hotelarska,
-2 pracownie językowe,
-2 pracownie komputerowe.

Zaplanowano roboty w branżach:
– budowlanej (architektura i konstrukcja),
-instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, drenażu, wentylacji i klimatyzacji),
-instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
-instalacji fotowoltaicznej,
-instalacji przeciwpożarowej,
-drogowej,
-technologii gastronomicznej,
-inwentaryzacji i projektu zieleni.

Przez cały okres realizacji projektu prowadzone będą działania promocyjne.

Efekty realizacji projektu:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 260 osób

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań