Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: styczeń 2019 – czerwiec 2020
Wartość projektu:

204 579,95 zł

Dofinansowanie UE:

173 892,95 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7, poprzez realizację dodatkowych stażów zawodowych i szkoleń (wózki widłowe), realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni introligatorskiej umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia dla kwalifikacji Au.16 – realizacja procesów introligatorskich.

 

W ramach projektu są zrealizowane tworzące spójną całość działania, mające na celu:

  • Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów ZSZ Nr 6, przez realizację dodatkowych staży zawodowych (drukarz, magazynier-logistyk, introligator) oraz szkoleń (wózki widłowe).
  • Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych na kierunku logistyka - zawód deficytowy na lokalnym rynku pracy (Barometr 2017-powiat poznański) oraz fotografia.
  • Podniesienie jakości nauczania poprzez doposażenie pracowni introligatorskiej - zawód deficytowy na lokalnym rynku pracy (Barometr zawodów 2017-powiat poznański),  w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, co umożliwi realizację zajęć dla kwalifikacji Au.16 – realizacja procesów introligatorskich (zawód introligator) a także umożliwi przeprowadzanie egzaminów dla wskazanej kwalifikacji.

Efekty realizacji projektu (planowane):

  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1 szt.
  • Liczba doposażonych pracowni w ramach Projektu – 1 szt.
  • Liczba uczniów którzy uzyskali nowe kwalifikacje z zakresu obsługi wózków widłowych – 20 osób
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 28 osób
  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 2 osoby
  • Liczba zrealizowanych studiów podyplomowych dla nauczycieli – 2 szt.
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań