Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent:

Gmina Tarnowo Podgórne

Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): maj 2018 – grudzień 2019
Wartość projektu:

1 073 588,67 zł

Dofinansowanie UE:

912 550,36 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była budowa drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą B&R i oświetleniem w celu poprawy dostępności komunikacji publicznej i rozwoju niskoemisyjnej mobilności mieszkańców.

 

Projekt składał się z 3 komponentów pozwalających na stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej w gminie Tarnowo Podgórne, pozwalającego na zmniejszenie emisji CO2 dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego zamiast samochodowego na terenie gminy:

  1. Budowa ścieżki rowerowej długości 551,31 m wraz z oświetleniem na ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym pozwalającej na zamknięcie ciągu rowerowego o brakujący odcinek, zapewniającej dostęp do centrów przesiadkowych z obszarów mieszkaniowych zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.
  2. Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego  B&R w Swadzimiu i Rumianku. Postawione zostały zadaszone wiaty przystankowe na ok 10 osób oczekujących na autobus wraz z punktami parkowania 10 rowerów pod zadaszoną wiatą. W obrębie centrum B&R w Swadzimiu zamontowane zostały 2 tablice informacji pasażerskiej, za pomocą której pasażerowie uzyskali informacje o rozkładzie jazdy oraz bieżące komunikaty.
  3. Kampania promująca transport publiczny i rowerowy zachęcająca do częstszego wybierania transportu zbiorowego i rowerowego zamiast samochodu, jako podstawowego środka przemieszczania się w obrębie gminy. Zrealizowano szereg różnicowanych działań promocyjno-informacyjnych od materiałów informacyjnych po eko-rajd rowerowy.

 

Uzupełnienie ciągów rowerowych o brakujący odcinek usprawniło i skróciło czas przejazdu do punktów B&R, poprawiło także poziom bezpieczeństwa. Montaż tablic ITS wpłynął na poprawę dostępności transportu publicznego. Centra przesiadkowe przyczyniły się do integracji różnych form transportu, zwłaszcza rowerowego i zbiorowego transportu publicznego. Natomiast kampania zapoczątkowała zmianę nawyków komunikacyjnych mieszkańców. Takie kompleksowe podejście finalnie przyczynić się ma do częstszego wybierania roweru zamiast samochodu w codziennych dojazdach do pracy, szkoły czy obiektów użyteczności publicznej.

 

Efekty realizacji projektu:

  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,55 km
  • Liczba wybudowanych obiektów B&R – 2 szt.
  • Liczba stanowiska postojowych w wybudowanych obiektach B&R – 20 szt.
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 15 szt.
  • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 2 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
  • Szanowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 7,26 ton CO2

ZWP Swadzim Kładka


ZWP Rumianek


Droga rowerowa w ciągu ul. 27 grudnia w Tarnowie PodgórnymFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań