Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16

Data publikacji: 17.11.2016

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania).

W dniu 17 listopada br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-002/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 8.3.4 typ II (223.0 KB)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny strategicznej ZIT lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów - 8.3.4 typ II (233.0 KB)