Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania - Miasto Poznań


Zakończony         od 10-10-2016 do 04-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 10.10.2016 r. ogłaszają
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym
 nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.4 
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.Wyniki naboru   27-02-2017 


Data publikacji: 08.07.2022


W dniu 15 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 5152/2022 w sprawie zmiany uchwały Zarządu

Województwa Wielkopolskiego Nr 3280/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑002/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania

9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także w dniu 30 czerwca 2022 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała Nr 5152/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. (215.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5152/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. (211.6 KB)

Uchwała Nr 5/2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 30 czerwca 2022 r. (353.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 5/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r (297.3 KB)


 

Data publikacji: 15.01.2021

W dniu 17 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę  Nr  3049 /2020 w sprawie: zmiany uchwały Nr 3280/2017

w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT

dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu  11 stycznia 2021 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań Nr 1-2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru do dofinansowania (320.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 11 stycznia 2021 r. (293.5 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3049-2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru do dofinansowania (216.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3049-2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. (224.3 KB)

 Data publikacji: 27.02.2017

24 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3280/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie dla
Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(konkurs Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16). Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Uchwala nr 8.2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 21.02.2017 r. ws. wyboru do dofinansowania projektu (9.3.4 ) (303.1 KB)

Uchwała nr 3280-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.02.2017 r. ws. wyboru wniosku o dofinansowanie 9.3.4 (213.6 KB)

Zał. 1 do uchwały 3280-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.02.2017 r. ws. wyboru wniosku o dofinansowanie 9.3.4 (211.8 KB)

Lista członków KOP IZ 9.3.4 (349.2 KB)

Skład KOP IP 9.3.4 (231.6 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (1.4 MB)

Wyniki ocen   

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 16.02.2017)


Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu” złożony przez Miasto Poznań
został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista po ocenie merytorycznej 9.3.4 002/16 (217.3 KB)Wyniki oceny formalnej (Data publikacji: 06.02.2017)

Projekt pozakonkursowy pt. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu złożony przez Miasto Poznań
został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą
zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 06.12.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego pt. "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu", złożononego w naborze nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 9.3.4
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 2 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny strategicznej ZIT wniosku złozonego
w trybie pozakonkursowym i protokołu z oceny strategicznej ZIT w naborze nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16.


Wyniki oceny strategicznej ZIT - RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 - projekt pozakonkursowy - Miasto Poznań (222.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 9.3.4 - Miasto Poznań (321.0 KB)Informacje o naborze


Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 10 października 2016 r. od godziny 7.30 do 4 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 10 października 2016 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań


Na co można uzyskać dofinansowanie?

I. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

- modernizacja budynku Centrum oraz utworzenie nowych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący specjalistycznej dydaktyce zawodowej.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

 

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 16  929 600,00 PLN


Niezbędne dokumenty

Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

1 - Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf (537.5 KB)

2 - Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.4 (3 MB)

3 - Kryteria wyboru projektów (404.2 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 9.3.4 (764.4 KB)

4.1 - Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_9_3_4 (1 MB)

4.2 -Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_9_3_4.xls (403.5 KB)

5 - Wzór_umowy_o_dofinansowanie.pdf (634.3 KB)UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne_IZ_ws_kwalifikowalności_kosztów_objętych_dofinansowaniem_ze_środków_EFRR.pdf (986 KB)

7 - Wytyczne_IZ_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów_realizowanych_w_ramach_osi_priorytetowych_1_2_3_4_5_i_9.pdf (597.6 KB)

8 - Wytyczne_EFS_w_zakresie_edukacji.pdf (846.2 KB)

9 - Załącznik_nr_1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOS.doc (545 KB)

10- Instrukcja_wypełniania_Załacznika_nr_1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ.pdf (1 MB)

11- Załącznik_nr_9_do_wniosku_ Wzór_Zaświadczenia_oraganu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarów_Natura_2000.doc (462.5 KB)

12 -Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000.pdf (312.9 KB)

13 -Załącznik_nr_10_do_wniosku - Wzór_Deklaracji_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną.doc (461.5 KB)

14 -Załącznik_nr_11_do_wniosku - Wzór_oswiadczenia_rejestry_GDOS.doc (68.5 KB)

15 -Załącznik_nr_15_do_wniosku_Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków.doc (465.5 KB)

16 -Załącznik_nr_25_do_wniosku_Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie-1.docx (451.3 KB)

17- Załącznik_nr_26.1_do_wniosku_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane.doc (503.5 KB)

18 - Załącznik_nr_26.2_do_wniosku_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_na_cele_realizacji_projektu.doc (503 KB)

19-Załącznik_nr_27.1_do_wniosku_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofin)-3.doc (330 KB)

20-Załącznik_nr_27.2_do_wniosku_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofin)-1.doc (296 KB)

21 - Załącznik_nr_27.3_do_wniosku_Formularz_pomoc_inna_niż de minimis.xlsx (82.9 KB)

22 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika_nr_27.1_do_wniosku_tabeli_w_części_D_formularza_informacji.pdf (749 KB)

23 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika_nr_27.2_do_wniosku_tabeli_w_części_D_formularza_Informacji.pdf (74.8 KB)

24 - Załącznik_nr_34_do_wniosku_Oświadczenia_Partnerów.doc (479.5 KB)


 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6317 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


_________________________

Data publikacji: 10.10.2016