Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) - Miasto Poznań


Zakończony         od 04-11-2019 do 22-11-2019


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania działając na mocy Ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowanej 2014‑2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 ze zm.) art. 38
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 z dniem 04.11.2019 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/19 w trybie
pozakonkursowym w ramach Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,
Poddziałania
3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania,
Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie
Metropolia Poznań.

Komunikaty   

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019
roku - szczegóły poniżej:


Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020
do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in.
zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia
w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+
i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień
w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych
1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.
W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu,
który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy
o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji
o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).


Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)


Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Wyniki naboru   19-12-2019 


Data publikacji: 29.09.2023

W dniu 28 września 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr7217/2023 w sprawie: zmiany
Uchwały Nr 1664/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru wniosku
o dofinansowanie Miasta Poznania w ramach projektu pozakonkursowego „Budowa zintegrowanego węzła
transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” w ramach Działania 3.3 „Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych
przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu 27 września 2023 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.


Uchwała Nr 7217/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. (222 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7217/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. (472.2 KB)

Uchwała Nr 3/2023 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 27 września 2023 r. (321.7 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 3/2023 z dnia 27 września 2023 r. (285.6 KB)

Data publikacji: 08.07.2022


W dniu 8 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 5119/2022 w sprawie: zmiany
Uchwały Nr 1664/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru wniosku
o dofinansowanie Miasta Poznania w ramach projektu pozakonkursowego „Budowa zintegrowanego węzła
transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach
trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także w dniu 30 czerwca 2022 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała Nr 5119 /2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. (220.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5119/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2022 r (470.7 KB)

Uchwala Nr 4/2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 30 czerwca 2022 r. (351.9 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 4/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. (279.9 KB)

 Data publikacji: 23.12.2019

19 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie
Miasta Poznania w ramach projektu pozakonkursowego „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu
przejazdu przez linię kolejową E20” w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”,
znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT w MOF
Poznania. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  66 411 826,81 zł.

Uchwała Nr 1664/2019 ZWW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie (218.4 KB)

Załącznik do Uchwały ZWW nr 1664/2019 (471.5 KB)

Uchwała Nr 12/2019 Zarządu SMP z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu (326.1 KB)
Skład komisji oceny projektów (219.2 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (1008.2 KB)


Wyniki ocen   

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej (Data publikacji: 18.12.2019)


Projekt pozakonkursowy pt. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię
kolejową E20”, złożony przez Miasto Poznań, został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem
pozytywnym.

Lista po ocenie merytorycznej (291 KB)

 


 

Informacja o zakończeniu oceny formalnej (Data publikacji: 13.12.2019)


Projekt pozakonkursowy pt. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię
kolejową E20”, złożony przez Miasto Poznań został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.
Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+
dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

 Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 27.11.2019)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku pozakonkursowego złożonego w naborze
nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/19 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejsca w ramach
ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I: Inwestycje funkcjconalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów
przesiadkowych (ZWP).

Uchwała Zarządu SMP - RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/19 - projekt pozakon. - Miasto Poznań (440 KB)
Zał. do Uchwały ZS - Wyniki oceny strat. ZIT RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/19 - projekt pozakon. - Miasto Poznań (291 KB)Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 4 listopada 2019 r. od godziny 12.00 do 22 listopada 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 4 listopada 2019 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań.


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2020 rok.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący „Budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linie kolejową E20”

Projekt realizowany w ramach typu I

Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) polegające w szczególności na:

1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść (w tym podziemnych przejść dla pasażerów z peronów do ZWP) i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych.

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innych elementów infrastruktury służących poprawie jakości obsługi i zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów ZWP, w tym peronów dla autobusów, pętli autobusowych, wiat przystankowych, zatok autobusowych, oświetlenia miejsc obsługi podróżnych.

3. Budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

4. Budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego.

5. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (w tym systemów oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne).

6. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych.

7. Zakupie autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP.

8. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji zapleczy technicznych do obsługi autobusów – wyłącznie w połączeniu z inwestycją opisaną w pkt. 7.

9. Inwestycjach związanych z uruchomieniem w obrębie oddziaływania ZWP towarzyszących usług transportowych (np. wypożyczalnia samochodów elektrycznych, stacje rowerów publicznych/miejskich).

10. Działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako dodatkowy element projektu inwestycyjnego).

 

Projekt składany na konkurs może dotyczyć inwestycji zwiększających funkcjonalność ZWP, na którego utworzenie Wnioskodawca już uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.3. WRPO 2014+ pod warunkiem, że jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu P1 ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania”, jakim jest wzrostu znaczenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jako formy transportu stanowiącej alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego.

 

W ramach przedmiotowego typu projektu I realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-9 (przy czym pkt. 8 jest możliwy do realizacji wyłącznie w połączeniu z pkt. 7 i to połączenie nie jest traktowane jako 2 elementy) oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 10. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych powyżej rodzajów projektów.


UWAGA!!!

Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

 

Finanse

Ogólna pula środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 67 648 120,74 PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% kosztów kwalifikowalnych.


Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (226.6 KB)

2. Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.3 Poddziałania 3.3.3 (650 KB)

3. Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014 do obsługi WRPO2014_ (3.4 MB)

3.1 Regulamin użytkownika LSI 2014_ (847.7 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie (552 KB)

5. Instrukcja do sporzadzenia Studium Wykonalności (częśc_opisowa) (138.5 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część_obliczeniowa) (91.1 KB)

6. Wzór Umowy o dofinansownie projektu (1011.1 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie_zasady kwalifikowalności kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB)

7. Szacowanie_spadku_emisji_gazów_cieplarnianych_(tony_ekwiwalentu_CO2_rok) (508.3 KB)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.2 MB)

9. Zał.nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (163.5 KB)

9.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.7 KB)

10. Zał. nr 2-Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (81 KB)

11. Zał. nr 3 - wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (81 KB)

11.1 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

12. Zał. nr 4 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (80 KB)

13. Zał. nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (464.9 KB)

13.1 Zał. nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji_projektu (467.5 KB)

14. Zał. nr 20 -Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (85.5 KB)

15. Zał. nr 28 Oświadczenia_Partnera_Uczestnika (104.5 KB)

16. Zał. nr 30 Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (76.8 KB)

17. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpor (3.4 MB)

18. SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

19. Strategia EUROPA 2020 (437 KB)

20. Niebieska księga dla projektów w infrastrukturze drogowej (2.7 MB)

21. Niebieska księga dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

22. Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)


UWAGA!
IZ WRPO 2014+ informuje, że Listy poparcia mieszkańców, stanowiące załącznik nr 34 do wniosku o dofinansowanie, powinny być składane wraz z wnioskiem do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w formie zanonimizowanej (tj. w formie nie pozwalającej na identyfikację poszczególnych sygnatariuszy). Na końcu dokumentu należy złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające poziom poparcia.

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
  • poczty elektronicznej na adresy e-mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl; magdalena.jaskowiak@umww.pl; mateusz.kasprzyk@umww.pl;
  • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 23, 61 626 72 31 (UMWW DPR).Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 04.11.2019