Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 30-06-2016 do 30-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.02.03-IZ-00-30-001/16 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   23-01-2017 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę  projektów które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.07.02.03-IZ-00-30-001/16.


Uchwała Zarządu Woj. Wielkopolskiego nr 3136/2017 z 19.01.2017r. ws. wyboru do dofin. 7.2.3. (213 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Woj. Wielkopolskiego nr 3136/2017 z 19.01.2017r. ws. wyboru do dofin. 7.2.3 (209.5 KB)

Uchwała nr 3/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z19.01.2017r. ws. wyboru projektu do dofin. 7.2.3. (314.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 7.2.3 (262.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 7.2.3 (230.9 KB)

Wyniki ocen

Wyniki oceny strategicznej ZIT (Data publikacji: 10.10.2016)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.07.02.03-IZ-00-30-001/16
do poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 7 października br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT
w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.07.02.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 7.2.3 (214.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ws. 7.2.3


Informacje o naborze


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.):
Następujące podmioty z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania:

 1. jst;
 2. jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami;
 3. organizacje pozarządowe - wyłącznie w charakterze partnera;
 4. podmioty ekonomii społecznej - wyłącznie w charakterze partnera.


Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów:

 1. Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych.
 2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi:

13 411 764,70 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- maksymalnie do 85% dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

- maksymalnie 95% dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

- minimalny wkład własny: 5%

- minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.Niezbędne dokumenty

Tabela zmian do dokumentacji 7.2.3 (13.5 KB)

Regulamin 7.2.3 (540.5 KB)


8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.2.3. (144.7 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.3. (82.6 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (885.7 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (527.6 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+. (2.5 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+. (488.7 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (464.4 KB)

8.8 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (103.3 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (75 KB)

8.10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (83.6 KB)

8.11 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (86.8 KB)

8.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (168.2 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (957.3 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.3 (980.1 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (69 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (82.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (132.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy/Partnera. (974.4 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (90.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl
 • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").


__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.05.2016