Zapoznaj się z prawem i dokumentami

PERSPEKTYWA UE 2021-2027

Dokumentacja Programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027", w tym m.in.:
  • dokumenty programowe i wytyczne
  • Kontrakt Programowy dla Województwa Wielkopolskiego
  • Informacje o Komitecie Monitorującym
  • Informacje o ekspertach i sprawozdawczości
  • Kryteria Wyboru Projektów
  • Harmonogram Naboru Wniosków
  • Informacje o naborach wniosków
  • Zasady promowania projektów

znajduje się na stronie programu:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOT. ZIT W MOF POZNANIA

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2020-2027

SUMP - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku
SUMP Zalacznik A Przykladowe dzialania
SUMP Zalacznik B Przykladowe projektyPERSPEKTYWA UE 2014-2020 (realizacja projektów do 2023)

1. Umowa Partnerstwa

2. Strategia ZIT

3. Dokumenty programowe WRPO 2014+


4. Rozporządzenia


5. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - tekst ujednolicony


6. Wytyczne


7. Pozostałe


Z kompletem dokumentów i wytycznych można zapoznać się także na portalu Fundusze Europejskie.