Wytyczne

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020


Załączniki:
Warianty rozwoju gospodarczego Polski
(PDF, 223 kb)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
(PDF, 667 kb)
NOWE_Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
(PDF, 1,44 mb)
Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych - wersja polskojęzyczna
(PDF, 6,98 mb)
Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, wersja angielskojęzyczna)
(PDF, 5,58 mb)
Najczęściej zadawane pytania
(PDF, 283 kb) - wersja: 30.03.2017
Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE
(PDF, 320 kb)Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 686 KB)

(PDF 761 KB)
(PDF 834 KB)
(PDF 527 KB)
(PDF 452 KB)
(PDF 166 KB)
(PDF 527 KB)
(PDF 288 KB)
(PDF 476 KB)

.

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020


Załączniki:
Załącznik nr 1 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych (PDF, 426 kb)


Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014–2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9

Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym