Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

P10. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania.Projekt strategiczny ZIT w strukturze WRPO 2014+
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy
Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i wydłużenie okresu aktywności zawodowej mieszkańców Metropolii Poznań. Systematycznie prowadzone działania profilaktyczne, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym z powodu ryzyka zachorowania, pozwoli na aktywne  i zdrowe starzenie się mieszkańców regionu, zaś  poprawa dostępności do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej zapobiegnie przedwczesnemu wykluczeniu z rynku pracy.
 
Działania w ramach projektu
 Przewiduje się przeprowadzenie działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej w tym uzupełniająco edukacji zdrowotnej, w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej. Zakres i zasięg planowanych działań wynikać będzie ze zidentyfikowanej na poziomie regionu sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wykazywać będzie zbieżność z zapisami regionalnych map potrzeb zdrowotnych lub innych dokumentów określających wymagania warunkowości ex ante dla wydatkowania środków w obszarze ochrony zdrowia.
 
Beneficjenci
 
Finansowanie
Całość projektu: 4,422 mln EUR, w tym:
(w tym EFS do 85% - 3,758 mln EUR; Budżet Państwa do 10% - 0,442 mln EUR),

 Rodzaj naboru
 Tryb konkursowy.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/projekty-strategiczne/projekt-strategiczny-p10