Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Śrem
Partner:

brak

Okres realizacji:

Wartość projektu:

12 503 506,83 zł

Dofinansowanie UE:

6 516 066,93 złZakres projektu:

W ramach projektu wykonana zostanie kładka pieszo - rowerowa w ciągu nowo projektowanego szlaku pieszo - rowerowego łączącego Śrem ze Zbrudzewem oraz wzdłuż ul. Średzkiej do ronda na skrzyżowaniu DW 432 z DW 434. Początek ciągu pieszo - rowerowego znajduje się na wale przeciwpowodziowym kanału ulgi rzeki Warty, przez który projektuje się kładkę pieszo - rowerową wzdłuż istniejącego mostu.
W ramach projektu wybudowany zostanie także ciąg pieszo rowerowy po stronie wschodniej drogi gminnej na Mechlin z rozwidleniem na Zbrudzewo z przejazdem pod projektowana kładką i mostem na zachodnią stronę drogi gminnej do Zbrudzewa.

 

Ponadto planuje się działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu, które mają na celu zachęcić mieszkańców regionu, w szczególności Gminy Śrem do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej – publicznego transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego. Działania te przyczynią się do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie przewagi środowiskowej, czasowej i kosztowej niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej i indywidualnej  nad samochodową.
 
W ramach zadania przewiduje się również przygotowanie i zakup materiałów dot. promocji projektu – tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscu realizacji projektu.


Dane techniczne:


Cele i oddziaływanie projektu:
Efekty realizacji projektu:Film promocyjny dot. projektu - przygotowany po realizacji w 2021 roku
Film promocyjny dot. projektu - przygotowany podczas realizacji projektu w 2020 roku
Film promocyjny dot. projektu - przygotowany przed jego realizację w 2018 roku

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-kladki-pieszo-rowerowej-nad-kanalem-ulgi-rz-warty-wraz-ze-sciezka-pieszo-rowerowa-do-zbrudzewa-oraz-w-kierunku-mechlina