Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.


Zakończony         od 29-11-2019 do 10-01-2020

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 28.10.2019 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie
projektów, konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie
zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru   23-07-2020 


Data publikacji: 17.12.2020


W dniu 26 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 2973 /2020 w  sprawie:  zmiany Uchwały

Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2512 / 2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych
projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 dla
Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania
8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu  4 grudnia 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.


Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2973/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. ws. wyboru do dofinansowania (311.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2973/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. (197 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 12/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. ws. wyboru do dofinansowania (400.1 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 12/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. (776.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (403 KB)Data publikacji: 29.07.2020

Dnia 23 lipca 2020  r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2512/2020 w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia listy
wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru
Nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy, Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+ przedstawia informację o projekcie wybranym do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2
do przedmiotowej uchwały Nr 2276/2020 . Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 24 lipca 2020 r.


Uchwała Nr 2512/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.07.2010 r. (220.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2512/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.07.2020 r. (193.5 KB)

Uchwała Nr 8/2020 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 24.07.2020 r. (364.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (402.9 KB)

Wyniki ocen   

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 03.06.2020)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej
w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu
negocjacji. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu
nr: RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19.


Projekt skierowany do negocjacji (72.5 KB)

 Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 17.02.2020)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 do
poddziałania Poddziałania 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania,
Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

W dniu 13 lutego br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF
Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19.

Uchwała Zarządu SMP - RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 (323 KB)
Zał. do Uchwały ZS - Wyniki oceny strat. ZIT RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 (217 KB)

Komunikaty

Zwiększenie alokacji (Data publikacji: 18.09.2020)

W dniu 17 września 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2693/2020 w sprawie zmiany uchwały
Nr 1381/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19 dla Działania 8.3 „Wzmocnienie oraz
dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.4 „Kształcenie zawodowe młodzieży
i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania” Typ I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu o światy prowadzących
kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 17 września 2020 r.

Aktualny Regulamin konkursu (1 MB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2693-2020 z dnia 17.09.2020 r. (378.6 KB)

IZ WRPO 2014+ informuje, że wysokość stypendium za udział w stażu uczniowskim reguluje następujący zapis Regulaminu konkursu
nr RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/19, (s. 89, ppkt e), tj. :  "Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie
pieniężne. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na postawie ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177)”.

Dotychczasowe zapisy w zał. Nr 8.13 do Regulaminu ww. konkursu są nieaktualne. Skorygowany załącznik poniżej.

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych - aktualny od 17.12.19r. (85.8 KB)


Jednocześnie przypominamy, że w ramach przedmiotowego konkursu wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków
poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu
nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu (w tym w ramach cross-financingu 10%).

 Informacje o naborze

 

Konkurs ma charakter zamknięty.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 29 listopada 2019 r. od godziny 7.30 do 10 stycznia 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 października 2019 r.


Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań


Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.


Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r.


Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Na co i kto może składać wnioski


Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?


Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 8.3, Poddziałaniu 8.3.4 (typ I):

I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

  1. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże uczniowskie oraz inne formy kształcenia.
  2. Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  3. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).
  4. Doradztwo zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi

Ogółem: 1 588 235 PLN:

- w tym wsparcie finansowe EFS: 1 500 000 PLN

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 88 235 PLN


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 90%.


Minimalny wkład własny: 10%


Niezbędne dokumenty


Aktualny Regulamin konkursu (1 MB) - regulamin obowiązuje od 17 września 2020

8.0 Regulamin konkursu (1 MB)


8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.4 (562 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.4. (395.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 (996.1 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (553.7 KB)

8.5_Podręcznik_Użytkownika_LSI2014_ (3.4 MB)

8.6_Regulamin_LSI2014_ (1.1 MB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (901.2 KB)

8.8 a Karta_weryfikacji_warunkow_formalnych_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_.._ (597.3 KB)

8.8 b Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRP.._ (350.8 KB)

8.9 a Wzór deklaracja poufności - ocena strategiczna ZIT (545 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności pracownika IOK - ocena merytoryczna (383 KB)

8.9 c Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora - ocena merytoryczna (348.3 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika o bezstronności - ocena strategiczna ZIT (562.5 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności- ocena startegiczna ZIT (485.2 KB)

8.10 c Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności - ocena merytoryczna (371.8 KB)

8.10 d Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności - ocena merytoryczna (384.4 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego (441.1 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (118.6 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (408.4 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.4 I Kształcenie zawodowe młodzieży (371.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (264.9 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (392.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (488 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (365.3 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (461.6 KB)

8.20 Wykaz branż zindetyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (570 KB)

8.21 Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (484.3 KB)


Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w PoznaniuWsparcie techniczne
w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.Data publikacji: 28.10.2019

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/poddzialanie-8-3-4-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-i-doroslych-w-ramach-zit-dla-mof-poznania-typ-projektu-i-wsparcie-uczniow-wychowankow-szkol-i-placowek-systemu-oswiaty-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe-w-doskonaleniu-sciezek-edukacyjnych-i-zawodowych-3