Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

1. Umowa Partnerstwa

2. Strategia ZIT

3. Dokumenty programowe WRPO 2014+


4. Rozporządzenia


5. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - tekst ujednolicony


6. Wytyczne


7. Pozostałe

-------------------------------------------

Z kompletem dokumentów i wytycznych można zapoznać się także na portalu Fundusze Europejskie.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami