Zaktualizowana Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania (wersja 1.6)

Zakończył się proces aktualizacji zapisów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w MOF Poznania.

Zmiany Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ jak i Ministra właściwego ds. rozwoju.


AKTUALNA WERSJA STRATEGII ZIT W MOF POZNANIA (1.6.):

Dokument Strategii ZIT przyjęty na mocy uchwały Rady Metropolii nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - wersja 1.6 (6.1 MB)
Tabela zmian do Strategii ZIT (307 KB)
Załącznik 3.1. Fiszki projektów komplementarnych POIiŚ (764.0 KB)

Zestaw opinii dot. Strategii ZIT:
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15.03.2022
Opinia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Uchwała Zarządu Woj. Wielkopolskiego) z dnia 17.02.2022