Strategia ZIT w MOF Poznania 2021+ pozytywnie zaopiniowana


Miło nam poinformować, że dokument
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027” jako pierwszy w Wielkopolsce i jeden z pierwszych w kraju uzyskał komplet pozytywnych opinii ze strony IZ i MFiPR. Dzięki temu otwiera się droga do realizacji projektów zintegrowanych ZIT w ramach programu FEW 2021+ o dofinansowaniu 118,6 mln EUR a także współfinansowania projektów pozakonkursowych FEnIKS na kwotę 450 mln PLN dotacji.


Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) dokument strategiczny przyjęty w dniu 30 czerwca br. przez Radę Metropolii został przekazany do opiniowania: Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarządowi Województwa Wielkopolskiego (IZ FEW 2021+).


W miesiącu sierpniu oba organy oficjalnie pozytywnie zaopiniowały dokument Strategii i wskazały, że jest zgodny z Umową Partnerstwa. W opiniach wskazano m.in. na możliwość finansowania Strategii ZIT ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) oraz na możliwość objęcia współfinansowaniem części projektów w ramach środków UE na poziomie krajowym (FEnIKS).

Pozytywna opinia ministerialna dla dokumentu stanowi jednocześnie identyfikację trzech pozakonkursowych projektów transportowych planowanych do realizacji w ramach Programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027).

Projekty te zostaną zrealizowane w sercu systemu transportowego obszaru metropolitalnego Poznania:

 • Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Starołęka, Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las.
 • Budowa trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu – etap II.
 • Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka – faza II (Poznań).


Dokument Strategii ZIT w MOF Poznania 2021+ określa wizję rozwoju Metropolii Poznań, na którą składa się umiejętne wykorzystanie i łączenie potencjałów jednostek samorządu terytorialnego MOF Poznania w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki, budowania efektywnej i niskoemisyjnej sfery transportu, a także zwiększenia adaptacyjności do zmian klimatu oraz kształtowania ładu przestrzennego.

Istotą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w aktualnej perspektywie UE jest realizacja projektów zintegrowanych, które łączą potencjał wielu instytucji i jednostek terytorialnych oraz przyczynią się do:

 • poprawy adaptacyjności do zmian klimatu, w tym do ochrony zasobów wodnych i poprawy bilansu wodnego;
 • optymalizacji transportu;
 • poprawy dostępności e-usług publicznych;
 • zapewnienia ujednoliconego systemu informacji przestrzennej;
 • poprawy jakości kształcenia ogólnego i zawodowego;
 • wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy;
 • poprawy dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu;
 • kompleksowego wsparcia integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców.


Dokument Strategii ZIT 2021+ został przygotowany z zachwaniem dbałości o wysoki udział społeczeństwa oraz w zgodzie z zasadami partycypacji obywatelskiej. W pierwszej połowie 2023 roku projekt dokumentu uzyskał pozytywną opinię Rady Doradczej złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych z terenu Metropolii Poznań oraz przeszedł procedurę ustawowych konsultacji społecznych a także procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pozytywne opinie stanowią kolejny krok intensyfikacji wdrażania środków w ramach ZIT w ramach perspektywy UE 2021+ i umożliwią formalne rozpoczęcie procedur wyboru projektów.

 

 

Załączniki:

Strategia ZIT dla MOF Poznania na lata 2021-2027 (1.56 MB)
Załącznik nr 1 do Strategii ZIT - Lista projektow (364 KB)
Załącznik nr 2 do Strategii ZIT - Raport z konsultacji (442 KB)

Uchwała Rady Metropolii ws. przyjęcia Strategii z dnia 30.06.2023 (90 KB)

Opinia IZ FEW 2021+ Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.08.2023 (742 KB)
Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.08.2023 (186 KB)