Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

2 071 845,65 zł

Dofinansowanie UE:

1 742 092,97 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo – rowerowego w Gminie Komorniki o dł. 1,120 km i szerokości 3,70 m (szerokość wydzielonej części dla ruchu rowerowego wynosi 2,0 m, dla ruchu pieszego 1,5 m a pas separacyjny ma szer. 0,2 m), odseparowanego od istniejącej drogi powiatowej nr 2495P i łączącego miejscowości Komorniki i Szreniawa, umożliwiającego dogodny dojazd rowerem mieszkańcom Komornik do istniejącego zintegrowanego węzła przesiadkowego w m. Szreniawa a następnie pozostawienie roweru na istniejącym parkingu typu B+R oraz dalsze kontynuowanie podróży publicznym transportem zbiorowym (autobus podmiejski, kolej).

Projekt przewiduje realizację:
  • ciągu pieszo – rowerowego wraz z przebudową istniejących kolizyjnych wjazdów indywidualnych na posesję
  • odwodnienia powierzchniowego ciągu pieszo – rowerowego (rowów odwadniających wraz z umocnieniem skarp)
  • przepustów pod wjazdami indywidualnymi, umożliwiających przeprowadzenie rowu pod wjazdami
  • energooszczędnego oświetlenia drogowego
  • przebudowy kolizyjnej infrastruktury towarzyszącej (teletechnicznej)
  • działań promujących projekt, w tym uruchomienie 2 kampanii promocyjnych; 1 kampania obejmuje kolportaż ulotek i folderów reklamujących projekt oraz organizację rajdu rowerowego, natomiast w ramach 2 kampanii przewidziano emisję multimedialnego spotu reklamowego na stronach internetowych Beneficjenta; w ramach działań promocyjnych zaplanowano także montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Projekt dedykowany jest mieszkańcom Gminy Komorniki w podróżach dla których miasto Poznań stanowi cel podróży oraz w podróżach wewnątrzgminnych.

Efekty realizacji projektu:
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 1,120 km
  • Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych – 34 szt.
  • Liczba akcji i kampanii informacyjno -promocyjnych – 2 szt.Foografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań